Hoàn thiện lập dự toán chi phí xây lắp cầu, đường

Hoàn thiện việc xây dựng hệ thống định mức chi phí xây lắp cầu, đường

Phân loại chi phí xây lắp cầu đường theo phạm vi kiểm soát chi phí

Phân loại chi phí xây lắp cầu đường theo mức độ hoạt động

Nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu đường

Những mặt hạn chế thông qua hoạt động kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu đường tại các tổng công ty xây dựng công trình giao thông

Những thành quả đã đạt được thông qua hoạt động kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu đường tại các tổng công ty xây dựng công trình giao thông

Thực trạng phân tích thông tin chi phí xây lắp phục vụ quản trị

Thực trạng thu thập th ng tin thực hiện về chi phí xây lắp phục vụ yêu cầu quản trị

Cách lập dự toán chi phí xây lắp

Xây dựng định mức chi phí xây lắp tại các TCTXDCTGTa

Thực trạng nhận diện và phân loại chi phí xây lắp cầu, đường tại các tổng công ty xây dựng công trình giao thông

Chính sách kế toán tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông

Cách tổ chức bộ máy kế toán

Các cơ chế tài chính tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông

Đặc điểm tổ chức quản lý tại các tổng công ty xây dựng công trình giao thông

Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổng công ty xây dựng công trình giao thông

Quá trình hình thành và phát triển của các Tổng công ty xây dựng công trình giao thông

Những bài học kinh nghiệm về kế toán quản trị chi phí để nghiên cứu vận dụng trong kế toán quản trị chi phí xây lắp tại doanh nghiệp xây lắp Việt Nam

Kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp ở một số nước trên thế giới