Ảnh hưởng của ngành thủ công mỹ thuật mây tre lá đối với hệ thống chính trị

Chủ nghĩa Marx-Lenin cho rằng, hoạt động tinh thần của XH, xét đến cùng, do điều kiện sinh hoạt vật chất XH quyết định nhưng hai mặt ấy có tác động quan hệ biện chứng  với nhau tạo nên XH, lịch sử XH và văn hóa. Văn hóa tinh thần và văn hóa vật chất không phải là bất di bất dịch mà gắn liền với sự biến đổi phương thức SX nhất định. Nội dung XH-giai cấp của văn hóa có mối liên hệ chặt chẽ với sự biến đổi thế giới thông qua tác   động vật chất, thông qua hoạt động thực tiễn và tinh thần của con người. Sự phát triển văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần gắn bó biện chứng, hữu cơ với nhau, là nền tảng cho sự phát triển XH. Văn hóa bao gồm (i) những kết quả khách quan của hoạt động con người: SX, máy móc, thiết bị, kết quả nhận thức, sáng tạo nghệ thuật, chuẩn mực đạo đức và pháp luật; (ii) cũng như của sức sáng tạo và năng lực của con người thể hiện trong hoạt động: tri thức, kỹ năng, thói quen, trình độ trí tuệ, sự phát triển đạo đức và thẩm mỹ, thế giới quan, phương thức và hình thức giao tiếp giữa con người với nhau. Quá trình toàn cầu hóa hiện nay thường được biểu hiện ở ba khía cạnh nổi bật: sự giao lưu hàng hóa, sự di dân và sự bùng nổ thông tin. Do đó, toàn cầu hóa được nhìn thấy trên mọi lĩnh vực của đời sống con người và XH, đặc biệt là vấn đề giao lưu và hội nhập văn hóa đang đóng vai trò hỗ trợ rất lớn cho các dân tộc, quốc gia, vùng miền tham gia, phát huy và hoàn thiện bản sắc văn hóa của mình vào kho tàng văn hóa thế giới.

Trong giai đoạn hội nhập, chính sách đối  ngoại càng được củng cố thì vị thế quốc  gia ngày càng được khẳng định, uy tín càng tăng thì nền kinh tế TT càng phát triển do    tham gia sâu rộng vào TT quốc tế. Hàng TCMN mây tre lá là cầu nối giao lưu văn hóa, đa dạng hóa và đa phương hóa, tạo sự thân thiện và hợp tác giữa các nước. Ngành càng phát triển thì càng củng cố, mở rộng, làm cho chính sách đối ngoại càng linh hoạt, tạo điều kiện cho quá trình củng cố hệ thống chính trị của Việt  Nam. Nhà nước sử dụng các quyền sẵn   có để đưa ra các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách điều tiết cho từng giai đoạn khác nhau trong tổng thể của ngành được diễn ra hiệu quả, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng trong quá trình hội nhập.