Ảnh hưởng của sự thay đổi đến tiến trình Quản trị nguồn nhân lực

Chúng ta đang ở trong một thế giới đầy rẫy những biến đổi, mà những biến đổi đó luôn ảnh hưởng đến chúng ta. Nhận thức nhanh chóng và đúng đắn về những thay đổi để có thể thực hiện quá trình quản trị nguồn nhân lực một cách nghệ thuật là mong muốn và là trách nhiệm của các nhà quản trị.

*  Đặc điểm của Tổ chức “cũ”:

Về cơ bản là một hệ thống quan liêu với những đặc trưng cơ bản như sau:

– Các vị trí và công việc được chuyên môn hóa

– Hệ thống thứ bậc chính thức

– Các luật lệ và thủ tục vận hành được tiêu chuẩn hóa

– Biên giới giữa các bộ phận rõ ràng

– Các hoạt động được tiêu chuẩn hóa : Đào tạo , sự nghiệp , phần thưởng …

*   Đòi hỏi của Tổ chức ngày nay :

– Đầu tư cho tương lai … nhưng phải đạt những tiêu chuẩn của hiện tại.

– Chấp nhận rủi ro … nhưng không được thất bại nghiêm trọng.

– Nâng cao chất lượng hiệu quả công việc … nhưng phải quan tâm hơn nữa đến người lao động.

– Biết tất cả chi tiết … nhưng đồng thời phải biết ủy quyền.

– Hết lòng vì tầm nhìn … nhưng phải năng động và thích ứng.

– Hãy là người lãnh đạo … nhưng phải biết lắng nghe.

– Làm việc hết mình và phải thành công … nhưng phải biết chăm sóc gia đình

*  Bối cảnh cho thực hiện trong một tổ chức mới: