Ảnh hưởng của việc lựa chọn phương pháp tính giá xuất kho

Ảnh hưởng của việc lựa chọn phương pháp tính giá xuất kho
5 (100%) 2 vote[s]

Việc lựa chọn phương pháp tính giá xuất kho của sản phẩm, hàng hoá để bán có ảnh hưởng đồng thời đến các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính của đơn vị.

Trước hết nó làm ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán, một chỉ tiêu quan trọng trong báo cáo kết quả kinh doanh, từ đó có thể làm tăng hoặc giảm lợi nhuận trong kỳ tuỳ theo phương pháp tính giá xuất kho mà đơn vị lựa chọn cũng như xu hướng biến động giá hàng tồn kho mua vào trong kỳ tính kết quả.

Thứ hai, nó làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu hàng tồn kho cuối kỳ trên bảng cân đối kế toán, từ đó làm tăng hoặc giảm giá trị tài sản của đơn vị.

Thứ ba, nó cũng tác động đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ bởi vì nó tác động đến lợi nhuận, do đó cũng tác động đến thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến số tiền nộp thuế cũng bị ảnh hưởng từ đó ảnh hưởng đến báo cáo dòng tiền.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng cả bốn phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho chỉ ảnh hưởng đến giá trị chứ không ảnh hưởng đến số luợng hàng xuất và tồn kho cuối kỳ, cũng không ảnh hưởng tiền mua hàng hay khoản phải trả cho người bán, bởi vì giá gốc của hàng tồn kho đã được ghi nhận khi phát sinh nghiệp vụ này. Vấn đề ở đây chỉ là các phương pháp phân bổ chi phí hàng tồn kho vào giá vốn hàng bán mà thôi.

Đơn vị có quyền được lựa chọn bất kỳ phương nào trong bốn phương pháp tính giá hàng tồn kho, nhưng các đơn vị phải bắt buộc áp dụng phương pháp đã chọn một cách nhất quán, đó là sự tuân thủ từ kỳ này sang kỳ khác. Bởi vì việc diễn giải và phân tích báo cáo tài chính liên quan tới việc so sánh giữa nhiều kỳ kế toán khác nhau, cho nên nếu đơn vị liên tục thay đổi phương pháp kế toán thì việc so sánh sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa. Tuy nhiên, khi điều kiện thị trường có nhiều biến động và hoàn cảnh thay đổi, các đơn vị có thể thay đổi phương pháp kế toán đã chọn nhưng đơn vị phải ghi chú rõ ràng về sự thay đổi này và ảnh hưởng của nó ra sao đến các chỉ tiêu liên quan trong các báo cáo tài chính để người đọc các báo cáo này được biết.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • thay doi phuong phap tinh gia xuat kho anh huong den bao cao tai chinh
  • thay đổi cách tính xuất kho ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
  • ,