Bản chất các mô hình nghiên cứu Marketing

Bản chất các mô hình nghiên cứu Marketing
Đánh giá bài viết

Mô hình nghiên cứu là tập hợp các quyết định, vạch ra kế hoạch chủ yếu để thực hiện dự án nghiên cứu.

Trong mô hình nghiên cứu, kế hoạch chủ yếu phải thể hiện 1 cách tổng quát các phương pháp sẽ được sử dụng để nghiên cứu, trình bày rõ các công việc sẽ được tiến hành, bao gồm cả việc phân công công việc cụ thể cho từng nhân viên hay cộng tác viên bên ngoài.

Nội dung chứa đựng trong mô hình có thể tùy theo ý thích của người thiết kế, nhưng tối thiểu phải có những nội dung cơ bản sau:

-Trình bày các mục tiêu nghiên cứu, khả năng đáp ứng yêu cầu về thông tin của cuộc nghiên cứu.

-Trình bày các nguồn dữ liệu thu thập và phương pháp thu thập các nguồn dữ liệu đó.

-Phương pháp xử lý và phân tích hoặc tính toán các dữ liệu đã thu thập được.