Bản chất của hành vi mua sắm lặp lại

Khi khách hàng hài lòng với việc mua sắm, thì họ có khuynh hướng lặp lại việc mua sắm nhãn hiệu hay sản phẩm mà họ hài lòng.

Hành vi mua sắm lặp lại thường được hiểu như là sự trung thành với nhãn hiệu. Sự trung thành với nhãn hiệu được định nghĩa như:

–  Có tính thiên vị (không ngẫu nhiên).

–   Phản ứng có tính chất hành vi (sự mua hàng).

–   Được thể hiện lâu dài.

–   Bởi một đơn vị ra quyết định.

–  Chú ý đến một hoặc nhiều các nhãn hiệu thay thế ngoài những nhãn hiệu đó.

–  Một chức năng của quá trình tâm lý (ra quyết định, đánh giá).