Bản chất của tuyên truyền

Bản chất của tuyên truyền
Đánh giá bài viết

Công chúng là các nhóm người có quan tâm  ảnh hưởng thực tại hay tiềm ẩn đến khả năng doanh nghiệp đạt được những mục tiêu của mình. Doanh nghiệp cần làm tốt công tác tuyên truyền và quan hệ để thông đạt và thu phục khách hàng. Tuyên truyền  là các hoạt động để thông tin cho công chúng biết về những ưu điểm của sản phẩm và doanh nghiệp,  có tính chất thuyết phục cao vì các mẫu tin thời sự mang tính khách quan hơn đối với khách hàng