Bản chất của việc di chuyển lao động kỹ năng

Bản chất của di chuyển lao động kỹ năng thể hiện qua bản chất của di chuyển lao động nói chung cũng như một số đặc điểm riêng của lao động kỹ năng, bao gồm:

Thứ nhất, việc di chuyển của lao động kỹ năng nhằm giải quyết vấn đề và mục tiêu kinh tế. Các điều kiện khách quan của di chuyển lao động kỹ năng phát sinh từ việc tăng trưởng kinh tế không đồng đều cả trên bình diện quốc gia và quốc tế, gắn với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa..

Thứ hai, lao động có kỹ năng khi di chuyển, ngoài yếu tố kinh tế, cũng sẽ có những trải nghiệm và kinh nghiệm làm việc trong những môi trường mới, môi trường đa văn hoá và trình độ cao hơn với yêu cầu lớn hơn. Việc di chuyển này đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế, hội nhập khu vực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng và năng lực cạnh tranh cao.

Thứ ba, di chuyển lao động kỹ năng đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thị trường lao đông, theo quy luật cung cầu của thị trường. Dòng di chuyển được thực hiện thông qua cơ chế thị trường. Đó là vai trò của cơ chế thị trường, các ngành nghề, liên ngành công nghiệp và chuyển động có trật tự giữa các vùng, theo quy luật chung: từ vùng kém phát triển đến vùng phát triển hơn; từ quốc gia nghèo sang các quốc gia giàu hơn; từ một xã hội chưa văn minh sang một xã hội văn minh hơn. Tuy nhiên, lao động kỹ năng cũng có thể di chuyển theo chiều ngược lại theo các luồng đầu tư, thương mại và dịch vụ. Vì vậy, sự di chuyển lao động kỹ năng luôn là một quá trình động và càng trở nên dễ dàng hơn trong bối cảnh thế giới phẳng, công nghệ thông tin ngày càng phát triển cũng như kết nối kinh tế, hội nhập kinh tế ngày càng cao.

Thứ tư, hướng di chuyển lao động rất đa dạng. Do trình độ phát triển kinh tế không đồng đều, giữa các vùng, các quốc gia, dẫn tới nhu cầu về cơ cấu nhân lực đa dạng. Cũng chính vì vậy, xuất hiện các dòng di chuyển khác nhau, ví dụ theo ngành như dịch vụ hay công nghiệp, trong dịch vụ và công nghiệp thì lại có dịch vụ tài chính, kiến trúc, bác sỹ…, theo luồng di chuyển ra và vào và theo các bậc học khác nhau tùy theo nhu cầu của từng địa bàn.

Như vậy, bản chất của di chuyển lao động kỹ năng, đối với cá nhân là lợi ích kinh tế và cuộc sống, lợi ích về kiến thức và kinh nghiệm; còn đối với thị trường lao động là sự đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội theo cơ chế thị trường và phụ thuộc vào cơ chế kinh tế của mỗi vùng, mỗi quốc gia, mỗi khu vực.