Bản chất và chức năng của khuyến mãi

Bản chất và chức năng của khuyến mãi
Đánh giá bài viết

Khuyến mãi là hoạt động nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng và kích thích tiêu thụ nhằm làm tăng số lượng hàng bán ra bằng các kính thích, thưởng thêm