Bán hàng vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng có tham gia thanh toán

Bán hàng vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng có tham gia thanh toán
Đánh giá bài viết

– Khi nhận hàng của bên bán và chuyển thẳng đến cho bên mua, căn cứ vào Hoá đơn GTGT (hoặc Hoá đơn bán hàng) do bên bán chuyển giao, kế toán ghi nhận tổng giá thanh toán của hàng mua chuyển đi như sau:

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK157: Trị giá thực tế của hàng mua chuyển bán thẳng(chưa có thuế GTGT)
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào của hàng mua
Có TK111, 112, 331…: Tổng giá thanh toán của hàng mua chuyển bán thẳng

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các đối tượng không chịu thuế GTGT:

Nợ TK157: Trị giá thực tế của hàng mua chuyển bán thẳng(gồm cảï thuế GTGT)
Có TK111, 112, 331…: Tổng giá thanh toán của hàng mua chuyển bán thẳng

Nếu có bao bì đi kèm tính tiền riêng, kế toán phản ánh trị giá bao bì chuyển bán thẳng như sau:

Nợ TK138(1388): Số tiền bao bì chuyển đi kèm hàng hoá phải thu
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT của bao bì
Có TK111, 112, 331…: Số tiền bao bì đã thanh toán hay còn phải thanh toán cho người bán

– Khi bên mua kiểm nhận hàng hoá và chấp nhận mua, doanh nghiệp thương mại phải lập Hoá đơn GTGT (hoặc Hoá đơn bán hàng) về lượng hàng chuyển bán. Căn cứ vào hoá đơn và các chừng từ liên quan khác, kế toán tiến hành ghi nhận các bút toán sau:

+ Ghi nhận doanh thu của hàng đã tiêu thụ:

· Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK111, 112, 131…: Tổng giá thanh toán của hàng chuyển đi đã bán được
Có TK511(5111): Doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT
Có TK3331(33311): Thuế GTGT đầu ra của hàng đã bán

· Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các đối tượng không chịu thuế GTGT:

Nợ TK111, 112, 131…: Tổng giá thanh toán của hàng chuyển đi đã bán được
Có TK511(5111): Doanh thu bán hàng theo tổng giá thanh toán của hàng đã bán

Nếu có bao bì đi kèm tính tiền riêng, khi người mua chấp nhận thanh toán tiền bao bì, kế toán ghi:

Nợ TK111, 112, 131…: Số tiền bao bì người mua đã thanh toán hoặc đã chấp nhận thanh toán
Có TK138(1388): Trị giá bao bì đi kèm đã được chấp nhận thanh toán

+ Ghi nhận trị giá mua thực tế của số hàng đã được chấp nhận:

Nợ TK632: Trị giá vốn của hàng đã bán
Có TK157: Trị giá mua thực tế của số hàng chuyển đi đã được chấp nhận

Các bút toán còn lại liên quan đến hàng tiêu thụ như: chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, phát sinh chi phí bán hàng, phát sinh thừa thiếu hàng… được hạch toán giống như trường hợp bán buôn qua kho theo hình thức chuyển
hàng.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • hình thức tuyến vận chuyển thẳng
  • ,