Bán hàng vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng không tham gia thanh toán

Hình thức này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp thương mại đứng ra làm trung gian môi giới giữa bên bán và bên mua để hưởng hoa hồng (do bên bán hoặc bên mua trả). Còn bên mua sẽ chịu trách nhiệm nhận hàng và thanh toán cho bên bán. Khi được bên bán hoặc bên mua chấp nhận thanh toán tiền hoa hồng, doanh nghiệp thương mại phải lập Hoá dơn GTGT (hay Hoá đơn bán hàng) phản ánh số hoa hồng môi giới được hưởng. Căn cứ vào hoá đơn, kế toán ghi nhận như sau:

– Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK111, 112, 131…: Tổng số tiền hoa hồng được thanh toán
Có TK511(5113): Hoa hồng môi giới được hưởng (không gồm thuế GTGT)
Có TK333(33311): Thuế GTGT của hoa hồng môi giới phải nộp

– Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK111, 112, 131…: Tổng số tiền hoa hồng được thanh toán
Có TK511(5113): Hoa hồng môi giới được hưởng (gồm cả thuế GTGT)

Nếu có phát sinh các chi phí liên quan đến môi giới sẽ được hạch toán vào chi phí bán hàng, kế toán ghi:

Nợ TK641: Chi phí môi giới phát sinh
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK111, 112, 331, 334, 338…: Tổng số tiền đã thanh toán