Bán hàng vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp

Bán hàng vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp
Đánh giá bài viết

– Trước hết, căn cứ vào Hoá đơn GTGT (hoặc Hoá đơn bán hàng) do bên bán chuyển giao, kế toán ghi nhận trị giá thực tế của hàng mua chuyển bán thẳng như sau:

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK632: Trị giá thực tế của hàng mua giao bán trực tiếp (chưa có thuế GTGT)
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào của hàng mua
Có TK111, 112, 331…: Tổng giá thanh toán của số hàng mua giao bán trực tiếp

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT:

Nợ TK632: Trị giá thực tế của hàng mua giao bán trực tiếp (gồm cả thuế GTGT)
Có TK111, 112, 331…: Tổng giá thanh toán của số hàng mua giao bán trực tiếp

– Đồng thời, doanh nghiệp thương mại phải lập Hoá đơn GTGT (hoặc Hoá đơn bán hàng) về lượng hàng chuyển bán thẳng. Căn cứ vào hoá đơn, kế toán sẽ phản ánh doanh thu bán hàng:

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK111, 112, 131…: Tổng giá thanh toán của số hàng chuyển bán thẳng
Có TK511(5111): Doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT
Có TK333(33311): Thuế GTGT đầu ra của hàng bán

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các đối tượng không chịu thuế GTGT:

Nợ TK111, 112, 131…: Tổng giá thanh toán của số hàng chuyển bán thẳng
Có TK511(5111): Doanh thu bán hàng theo tổng giá thanh toán của hàng bán ra

Nếu có bao bì đi kèm tính tiền riêng, kế toán sẽ phản ánh trị giá bao bì chuyển bán thẳng như sau:

Nợ TK111, 112, 131…: Tổng số tiền bao bì phải thu người mua
Có TK111, 112, 331…: Tổng số tiền bao bì phải trả cho người bán

Đồng thời, phản ánh thuế GTGT đầu vào và đầu ra của bao bì, kế toán ghi:

Nợ TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào của bao bì
Có TK333(33311): Thuế GTGT phải nộp của bao bì

Khi thu tiền bao bì, kế toán ghi:

Nợ TK111, 112: Số tiền bao bì đã nhận từ người mua
Có TK131: Số nợ bao bì người mua đã thanh toán

– Các bút toán còn lại liên quan đến hàng tiêu thụ như: chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, phát sinh chi phí bán hàng… đều được hạch toán giống như trường hợp bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp.