Bàn luận về thuận lợi và khó khăn khi xây dựng bộ tiêu chí

Quá trình xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM có những thuận lợi nhất định:

  • Những nghiên cứu lý luận có liên quan đến TTX như PTBV, SXBV; TTX ở cấp vĩ mô
  • Quy trình xây dựng những bộ chỉ số liên quan đến TTX đã có
  • Tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số được hình thành trong từng nghiên cứu mặc dù những tiêu chuẩn có thể khác nhau ở mỗi nghiên cứu
  • Sự ủng hộ của các doanh nghiệp SXXM, của các cán bộ quản lý tại các phân xưởng và phòng ban trong quá trình khảo sát.
  • Sự ủng hộ của các chuyên gia trong các đơn vị quản lý/liên quan đến ngành xi măng…

Mặc dù luận án đã đạt được mục tiêu xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM. Tuy nhiên quá trình xây dựng bộ tiêu chí cũng đã gặp phải những khó khăn nhất định. Những khó khăn khi xây dựng bộ tiêu chí đánh giá thực hiện TTX cho doanh nghiệp SXXM:

  • Khó khăn về cách tiếp cận các nguồn tài liệu, nghiên cứu về xây dựng chỉ số: đa số các nghiên cứu tham khảo đều là xây dựng chỉ số liên quan đến PTBV, SXBV …, rất ít các nghiên cứu xây dựng chỉ số TTX và nếu có thì chỉ ở cấp độ vĩ mô. Mặt khác, phương pháp cũng như quy trình xây dựng chỉ số không được chỉ rõ. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn để đánh giá/lựa chọn chỉ số cũng là vấn đề bởi vì các nghiên cứu không nhất quán trong việc xác định các tiêu chuẩn lựa chọn chỉ số.
  • Khó khăn khi xác định các tiêu chí đánh giá TTX của luận án: các tiêu chí (khía cạnh) của TTX & PTBV thường không được phân biệt rõ; ở các cấp độ khác nhau, các tiêu chí xác định cũng không giống nhau. Các nghiên cứu cũng không đưa ra căn cứ cho các tiêu chí đó. Việc xác định các tiêu chí TTX của luận án được tổng hợp chọn lọc từ các nghiên cứu và có những đánh giá lập luận cụ thể cho những tiêu chí được đưa
  • Khó khăn khi xác định doanh nghiệp và đối tượng khảo sát: việc lựa chọn các đối tượng phỏng vấn trong các nhà máy được xác định rất rõ là các đối tượng quản lý trong các phân xưởng sản xuất chính của nhà máy SXXM và một số phòng ban liên quan tới các tiêu chí đánh giá
  • Khó khăn khi tiếp xúc, phỏng vấn: việc liên hệ với đầu mối của nhà máy xi măng là rất quan trọng. Đầu mối làm nhiệm vụ kết nối để tiếp xúc và phỏng vấn với các đối tượng phỏng vấn. Quá trình tiếp xúc, phỏng vấn cũng khó khăn do người trả lời ngại trả lời, không muốn trả lời, hoặc bận rộn với công việc phụ trách, và thời gian phỏng vấn dài.
  • Khó khăn về mặt tài chính và thời gian thực hiện khảo sát: kinh phí, nguồn lực, thời gian khảo sát cũng là khó khăn khi thực hiện khảo sát, xây dựng bộ tiêu chí.