Báo cáo Beveridge (Beveridge Report)

Báo cáo Beveridge (Beveridge Report)
Đánh giá bài viết

Bản báo cáo về chính sách xã hội của Anh có nhan đề “Bảo hiểm xã hội và các dịch vụ liên kết” do Huân tước William Beveridge chuẩn bị cho chính quyền liên minh thời chiến năm 1942.