Báo cáo kế toán quản trị chi phí

Báo cáo KTQTCP là sản phẩm của quy trình thực hiện công tác KTQTCP trong doanh nghiệp với mục đích cung cấp thông tin quá khứ, hiện tại và tương lai đối với hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu quản lý cụ thể của từng cấp quản trị gắn liền với từng bộ phận nhất định. Với mỗi loại báo báo sẽ có nội dung và kết cấu phù hợp, thể hiện được mục đích và mong muốn của nhà quản trị trong việc theo dõi, phân tích, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, báo cáo KTQTCP phải đáp ứng được những yêu cầu như: Tính thích hợp, đầy đủ, tính kịp thời, dễ hiểu và tính hiệu quả.

Để cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà quản trị trong việc thực hiện chức năng quản trị doanh nghiệp, hệ thống báo cáo KTQTCP cần được xây dựng theo nội dung: Báo cáo để lập kế hoạch và định hướng hoạt động; Báo cáo phục vụ cho kiểm soát chi phí và Báo cáo phục vụ cho việc ra quyết định.

Báo cáo để lập kế hoạch và định hướng hoạt động: Là hệ thống báo cáo quản trị nhằm cung cấp những thông tin như: thông tin quá khứ, định mức, dự toán, phương án kinh doanh… giúp cho việc lập kế hoạch và  định hướng tương lai cho từng hoạt động cụ thể của doanh nghiệp. Loại báo cáo này thường là báo cáo dự toán chi phí theo từng hoạt động gắn với từng TTCP cụ thể trong hoạt động sản xuất và ngoài sản xuất.

Báo cáo phục vụ kiểm soát chi phí: Là hệ thống báo cáo quản trị nhằm cung cấp những thông tin về tình hình thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng bộ phận, từng TTCP cũng như của toàn doanh nghiệp như: chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí bán hàng …. làm cơ sở để nhà quản trị kiểm soát chi phí, đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận cũng như toàn doanh nghiệp từ đó có những biện pháp điều chỉnh phù hợp cho từng bộ phận. Nội dung báo cáo cần phải thể hiện rõ những chỉ tiêu so sánh giữa thông tin thực hiện và thông tin kế hoạch, giữa kỳ này và kỳ trước đồng thời xác định được nguyên nhân cụ thể gây nên sự chênh lệch đó. Báo cáo quản trị phục vụ cho kiểm soát chi phí gồm:

Báo cáo sản xuất

Báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố

Báo cáo giá phí sản phẩm

Báo cáo phân tích tình hình thực hiện dự toán

Báo cáo quản trị phục vụ cho việc ra quyết định: Là hệ thống báo cáo quản trị nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản trị các cấp trong doanh nghiệp có căn cứ để ra quyết định. Hệ thống báo cáo này thường có:

Báo cáo phân tích thông tin thích hợp trong việc lựa chọn phương án

Báo cáo bộ phận

Báo cáo chênh lệch chi phí