Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn được gọi là báo cáo luồng tiền. Thực chất báo cáo này cho chúng ta biết các luồng tiền vào và các luồng tiền ra trong một kỳ của đơn vị, từ đó so sánh để biết trong kỳ đơn vị đã tạo ra bao nhiêu tiền, đã sử dụng bao nhiêu tiền, tiền được tạo ra từ hoạt động nào và tiền được sử dụng vào hoạt động nào của đơn vị. Đây là một báo cáo mà các chủ nợ và các nhà đầu tư rất quan tâm, bởi vì đơn vị không chỉ cần hoạt động có lãi mà còn phải tạo ra tiền nữa, nếu không khả năng thanh toán của đơn vị sẽ không đảm bảo. Nếu hoạt động của đơn vị không tạo ra lợi nhuận thì sẽ làm giảm dần vốn kinh doanh, nếu đơn vị không tạo ra tiền thì dần dần đơn vị sẽ mất khả năng thanh toán và kết quả là trong cả hai trường hợp đơn vị đều sẽ có nguy cơ đi đến phá sản.

Ví dụ về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Công ty Cổ phần Thương mại A Lưới hoạt động kinh doanh hàng hoá tổng hợp.

Tình hình các luồng tiền vào và luồng tiền ra trong tháng 1 năm 20A vừa qua như sau :

Tiền tồn đầu tháng 1 (tiền mặt và TGNH)                                                     480 triệu

Tiền tồn cuối tháng                                                                              647 triệu

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong tháng 1                                    1.260 triệu

Khấu hao TSCĐ trong tháng 1                                                                           93 triệu

Tăng hàng tồn kho                                                                                 887 triệu

Tăng phải thu của người mua                                                                           732 triệu

Mua sắm TSCĐ hữu hình                                                                                 750 triệu

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn                                                                           94 triệu

Thu từ nhượng bán TSCĐ hữu hình                                                                611 triệu

Vay dài hạn ngân hàng                                                                                     498 triệu

Nợ dài hạn                                                                                                          200 triệu

Trả vay dài hạn                                                                                                    32 triệu

Với tài liệu này, theo phương pháp gián tiếp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Thương mại A lưới được thể hiện như trong bảng dưới đây. Chúng ta nhận thấy, vào cuối tháng 1, tiền bao gồm cả tiền mặt và TGNH của Công ty Cổ phần Thương mại A lưới đã tăng so với đầu tháng là 167 triệu đồng. Xem xét các hoạt động trong tháng 1 thấy rằng dòng tiền vào chủ yếu đến từ hoạt động tài chính mà cụ thể là từ nghiệp vụ vay, nợ dài hạn (698 triệu), trong khi hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư lại đang chi dùng rất nhiều tiền của công ty. Nguyên nhân thứ nhất là do trong tháng 1 công ty mở rộng đầu tư mua sắm TSCĐ (750 triệu đồng) và đầu tư chứng khoán (94 triệu đồng) làm cho dòng tiền ra ở hoạt động này lớn hơn nhiều so với dòng tiền vào (thu từ thanh lý TSCĐ chỉ có 611 triệu đồng). Nguyên nhân thứ hai là do trong tháng 1 công ty mua hàng vào nhiều hơn bán ra (tăng hàng tồn kho cuối tháng

887 triệu) mà lại không mua chịu, trong khi đó lại bán chịu rất nhiều (tăng phải thu 732 triệu) làm cho dòng tiền ra ở hoạt động này lớn hơn cả lợi nhuận trước thuế tạo ra trong tháng. Từ đó dẫn đến dòng tiền thuần từ hai hoạt động kinh doanh và đầu tư đều mang dấu âm (-) và tổng dòng tiền thuần tạo ra trong tháng chỉ có 167 triệu, trong khi lợi nhuận trước thuế tạo ra trong kỳ là 1.260 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Thương mại A lưới

Địa chỉ : ………………………………………

ĐT: …………………………………………….

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

cho kỳ kế toán kết thúc vào 31 tháng 1 năm 20A

ĐVT : triệu đồng

KHOẢN MỤC

SỐ TIỀN

Hoạt động kinh doanh 

 

Lợi nhuận trước thuế

1.260

Khấu hao TSCĐ

93

Tăng khoản phải thu

(732)

Tăng hàng tồn kho

(887)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 

Hoạt động đầu tư

(266)

 

Mua TSCĐ

(750)

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

(94)

Thu nhượng bán TSCĐ

611

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

Hoạt động tài chính 

(233)

 

Vay dài hạn ngân hàng

498

Nợ dài hạn

200

Trả vay dài hạn

(32)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 

666

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

167

Tiền tồn đầu tháng

480

Tiền tồn cuối tháng

647


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì
  • lưu chuyển tiền tệ là gì
  • bang luu chuyen tien te la gi misa
  • ví dụ về báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • dòng lưu chuyển tiền tệ là gì
  • lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh tăng giảm là do?
  • lưu chuyển tiền thuần trong kỳ là gì
  • lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh là gì
  • ,