Báo cáo nhân dụng (Employment report)

Báo cáo nhân dụng cung cấp thông tin về tỷ lệ thất nghiệp, do các xí nghiệp công nghiệp báo cáo về tạo hoặc thu hẹp việc làm, và xu hướng tiền lương.  Nhìn chung, tỷ lệ nhân dụng càng cao thì nền kinh tế càng khoẻ mạnh, và người tiêu dùng càng tin tưởng trong chi tiêu.