Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm những chế độ nào?

Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm những chế độ nào?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm các chế độ sau:

– Ốm đau

– Thai sản

– Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Hưu trí

– Tử tuất