Bảo hiểm xã hội tự nguyện có những chế độ nào?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện có những chế độ nào?
Đánh giá bài viết

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm các chế độ sau:

– Hưu trí

– Tử tuất