Biến độc lập tác động đến sự thành công của Hệ thống thông tin

Tính chất tác vụ

Nghiên cứu mối quan hệ giữa tính chất tác vụ và hệ thống thông tin, có những tiền đề của hệ thống thông tin thành công có liên quan đến tác vụ. Những tiền đề này được phân tích trong nghiên cứu của Larsen (2003), trong đó, 12 nhóm tiền đề thành công của hệ thống thông tin được xác lập; bao gồm Tác vụ và các tính chất của nó (K. R. Larsen, 2003). Các nghiên cứu khác như nghiên cứu của Premkumar và cộng sự (1994), … cho thấy các tính chất của tác vụ ảnh hưởng từ yếu đến trung bình đến các thành phần của hệ thống thông tin thành công, trong đó, Tác vụ phù hợp (Task compatibility) có ảnh hưởng đến việc sử dụng hệ thống (Agarwal & Prasad, 1998; Klopping & McKinney, 2004), sự hài lòng của người dùng (Premkumar, Ramamurthy, & Nilakanta, 1994).

Tính chất người dùng

Con người là thành phần quan trọng trong tổ chức. Lý thuyết kỹ thuật xã hội khẳng định điều này và cho rằng vai trò của cá nhân ảnh hưởng quan trọng đến hệ thống thông tin (Bostrom & Heinen, 1977a). Sự khác biệt giữa các cá nhân tác động đến sự thành công của hệ thống thông tin, bao gồm các tác động đến sự sử dụng hệ thống, sự hài lòng của người dùng (Keen, 1981). Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa tính chất người dùng với các thành phần của hệ thống thông tin thành công cho thấy sự tác động từ vừa đến mạnh, ví dụ, kinh nghiệm công nghệ thông tin tác động đến chất lượng hệ thống (Doll & Torkzadeh, 1990; M. I. Hwang & Thorn, 1999; M. Igbaria, 1990; G. Lee & Xia, 2011; Randall Byers & Blume, 1994) hoặc tính chất người dùng tác động đến sự hài lòng của người dùng (Doll & Torkzadeh, 1988; Juhani Iivari & Ervasti, 1994; Kassim, Jailani, Hairuddin, & Zamzuri, 2012; Larsen, Sørebø, & Sørebø, 2009).

Tính chất xã hội

Không có nhiều nghiên cứu về tác động của tính chất xã hội ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin. Một vài nghiên cứu cho thấy có tác động của quy tắc chủ quan ảnh hưởng đến Ý định sử dụng hệ thống (Karahanna, Straub, & Chervany, 1999; Malhotra & Galletta, 2005; Venkatesh, 2000). Nghiên cứu của Malhotra và cộng sự (2005) cũng cho thấy quy tắc chủ quan tác động đến sự hài lòng của người dùng.

Tính chất dự án

Các nghiên cứu cho thấy rằng, các tính chất của dự án có tác động đến các thành phần của hệ thống thông tin thành công, trong đó, sự tham gia của người dùng, mối quan hệ với nhà phát triển hệ thống, kiến thức chuyên nghiệp có ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin – và thường liên quan đến sự hài lòng của người dùng (Al-Jabri, 2015; B. Chung, Skibniewski, Lucas, & Kwak, 2008; Gorla & Somers, 2014; Holland & Light, 1999; Jong-Min, 1996; Montesdioca & Macada, 2015; Nwankpa & Roumani, 2014; Wei-Hsi, Li-Min, Yen, Chin-Tsang, & Mei-Chen, 2011).

Tính chất tổ chức

Theo Bostrom và cộng sự (1977), tính chất tổ chức là một thành phần của cấu trúc tổ chức trong một đơn vị, có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến công nghệ được đơn vị đó sử dụng. Tính chất tổ chức tác động đến dự án, tác vụ, con người và hệ thống thông tin của đơn vị (Bostrom & Heinen, 1977b). Các tính chất này, bao gồm Sự hỗ trợ từ nhà quản lý, Động lực bên ngoài, Quy trình quản trị, Năng lực tổ chức, Cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT, Đầu tư cho CNTT, Môi trường bên ngoài, Quản trị hệ thống thông tin, Quy mô tổ chức có tác động rất đa dạng và phong phú đến các thành phần của hệ thống thông tin thành công – trong đó, các tác động mạnh được thể hiện rõ nét đối với các biến

Chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin (Bano & Zowghi, 2015; Dwivedi và cộng sự 2014; Kulkarni và cộng sự 2006; Ram, Corkindale, & Ming-Lu, 2013).