Biện pháp bảo toàn vốn lưu động

Biện pháp bảo toàn vốn lưu động
3 (60%) 2 votes

– Định kỳ phải tiến hành kiểm kê đánh giá và đánh giá lại vật tư hàng hoá, vốn bằng tiền, vốn thanh toán để xác định vốn hiện có của doanh nghiệp theo giá trị hiện tại. Trên cơ sở kiểm kê, đánh giá vật tư hàng hoá mà đối chiếu với số liệu sổ sách kế toán để điều chỉnh cho hợp lý.

– Các doanh nghiệp phải tự điều chỉnh, bảo toàn vốn ngay trong quá trình kinh doanh trên cơ sở có sự thay đổi về giá do nhà nước quyết định điều chỉnh (doanh nghiệp nhà nước).

– Giải quyết những vật tư ứ đọng kém, mất phẩm chất, theo chế độ tài chính hiện hành (gắn với trách nhiệm vật chất).

– Có biện pháp tích cực để thu hồi nợ nhằm tăng tốc độ luân chuyển VLĐ.

– Dành một phần lợi nhuận để bù đắp trượt giá tránh bị mất vốn.

Số vốn lưu động                  Số vốn lưu động đã
phải bảo toàn đến      =      được giao ( hoặc phải            x                Htg vốn lưu động
cuối năm báo cáo                bảo toàn ở đầu năm)

Trong đó : Htg là hệ số tăng hoặc giảm vốn lưu động


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • bao toan von lưu động
  • biện pháp bảo toàn vốn lưu động
  • những biện pháp bảo toàn về vốn lưu động
  • ,