Biểu đồ theo dõi Gantt

Biểu đồ theo dõi Gantt
Đánh giá bài viết

Biểu đồ theo dõi Gantt là một biểu đồ Gantt được dùng để hiển thị hiệu suất thực tế so với hiệu suất dự toán; đồng thời có thể hiển thị công việc đã được hoàn thành cùng với khoảng trễ cho mỗi hoạt động. Mặc dù không hiển thị được một cách rõ ràng các mối quan hệ phụ thuộc giữa các hoạt động hay đường tới hạn, biểu đồ Gantt lại là một công cụ rất hiệu quả trong việc cung cấp thông tin tổng kết cập nhật và có thể rất có ích khi phân tích tổng hiệu suất thời gian của dự án. Biểu đồ Gantt cũng có thể hiển thị thời gian của các cột mốc quan trọng và cho biết liệu có theo kịp các thời hạn không.

Ví dụ:

Một biểu đồ theo dõi Gantt của một dự án điển hình. Nó hiển thị hiệu suất của giai đoạn báo cáo thứ năm, tuần 10. Hãy lưu ý rằng khoảng trễ (float) được áp dụng cho các hoạt động C và E; hoạt động A được hoàn thành đúng kế hoạch, trong khi đó hoạt động B lại hoàn thành chậm hơn so với lịch trình.