Bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 : 1994

Bộ tiêu chuẩn chất lượng ISO 9000 : 1994
Đánh giá bài viết

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:1994 ra đời thay thế cho bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được ban hành lần đầu tiên vào năm 1987. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000:1994 được hợp thành bởi hơn 20 tiêu chuẩn khác nhau, tạo thành năm nhóm chính :

1. Các tiêu chuẩn hướng dẫn về đảm bảo chất lượng:

ISO 9000 – 1 :       Quản trị chất lượng và các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng – Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng

ISO 9000 – 2 : Hướng dẫn chung về áp dụng ISO 9001, ISO 9002 và ISO 9003.

ISO 9000 – 3 :       Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 đối với sự phát triển, cung ứng và bảo trì phần mềm

ISO 9000 – 4 :       Áp dụng đảm bảo chất lượng đối với quản trị độ tin cậy.

2. Các tiêu chuẩn hướng dẫn về quản lý chất lượng:

ISO 9004 – 1 : Quản trị chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng – Phần 1 : Hướng dẫn.

ISO 9004 – 2 : Quản trị chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng – Phần 2 : Hướng dẫn đối với dịch vụ .

ISO 9004 – 3 : Quản trị chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng. – Phần 3 : Hướng dẫn đối với việc cải tiến chất lượng.

ISO 9004 – 4 : Quản trị chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng – Phần 4 : Hướng dẫn đối với việc cải tiến chất lượng.

ISO 9004 – 5 : Quản trị chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng – Phần 5 : Hướng dẫn đối với kế hoạch chất lượng.

ISO 9004 – 6 : Quản trị chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng – Phần 6 : Hướng dẫn đảm bảo chất lượng khi quản trị dự  án.

ISO 9004 – 7 : Quản trị chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng – Phần 7 : Hướng dẫn đối với quản trị các kiểu dáng, mẫu mã (tái thiết kế).

3. Các tiêu chuẩn hướng dẫn đánh giá hệ thống chất lượng:

ISO 10011 – 1 : Hướng dẩn đánh giá hệ thống chất lượng – Phần 1 : Đánh giá.

ISO 10011 – 2 : Hướng dẫn đánh giá hệ thống chất lượng – Phần 2 : Các chỉ tiêu chất lượng đối với chuyên gia đánh giá hệ thống chất lượng.

ISO 10011 – 3 : Hướng dẫn đánh giá hệ thống chất lượng – Phần 3 : Quản trị chương trình đánh giá.

4. Các tiêu chuẩn hỗ trợ

ISO 8402-1 :         Quản trị chất lượng và đảm bảo chất lượng. Các thuật ngữ.

ISO 10012 – 1 : Các yêu cầu đảm bảo chất lượng đối với thiết bị đo lường – Phần 1 : Quản trị thiết bị đo lượng.

ISO 10012 – 2 : Các yêu cầu đảm bảo chất lượng đối với thiết bị đo lường – Phần 2 : Kiểm soát các quá trình đo lượng.

ISO 10013 :           Hướng dẫn triển khai sổ tay chất lượng.

ISO 10014 :           Hướng dẫn đối với hiệu quả kinh tế chất lượng.

ISO 10015 :           Hướng dẫn giáo dục và đào tạo thường xuyên.

ISO 10016:            Tài liệu chất lượng.

5. Các yêu cầu:

ISO 9001:              Hệ thống chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế, triển khai, sản xuất lắp đặt và dịch vụ.

ISO 9002 :             Hệ thống chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất, lắp đặt và dịch vụ.

ISO 9003 :             Hệ thống chất lượng – Mô hình đảm bảo chất lượng ở khâu kiểm tra cuối cùng và thử nghiệm.

– ISO 9000 và ISO 9004 cung cấp hướng dẫn đối với tất cả tổ chức thực hiện quản trị chất lượng.

– ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 được dùng để đảm bảo chất lượng đối với khách hàng bên ngoài trong trường hợp có ký kết hợp đồng. Tùy theo tính chất hoạt động mà doanh nghiệp quyết định cần giấy chứng nhận ISO 9001, ISO 9002 hay ISO 9003.

Khi công ty thực hiện ISO 9000, sẽ giúp cho nó đạt được những mục tiêu chất lượng sau:

                                    – Thực hiện và giữ vững chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp, phải liên tục thỏa mãn những nhu cầu của khách hàng (thỏa mãn khách hàng).

                                    – Cung cấp sự tin cậy đối với sự quản trị của nó là thực hiện và giữ vững chất lượng đã định (đảm bảo chất lượng nội bộ).

                                    – Chứng minh sự tin cậy đối với người tiêu dùng rằng chất lượng đã định được và sẽ được thực hiện trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ (đảm bảo chất lượng bên ngoài).