Các bất hợp lệ thường gặp đối với chứng từ bảo hiểm

– Số bản chính được xuất trình không đủ theo yêu cầu của L/C

– Tên hoặc địa chỉ của các bên liên quan đến chứng từ bảo hiểm không chính xác

– Chứng từ bảo hiểm không ký hậu chuyển quyền sở hữu bảo hiểm hàng hoá cho nhà nhập khẩu

– Mô tả hàng hoá và những thông tin khác không khớp với L/C hoặc các chứng từ khác

– Mua bảo hiểm sau khi giao hàng lêm tàu hoặc không nêu ngày lập chứng từ bảo hiểm

– Không nêu số lượng bản chính được phát hành

– Không nêu hoặc nêu không đầy đủ các điều kiện bảo hiểm

– KHông nêu tổ chức giám định hàng hoá hoăc nơi khiếu nại, bồi thường theo quy định L/C