Các biện pháp bảo đảm đầu tư

Các biện pháp bảo đảm đầu tư
Đánh giá bài viết

 

Các biện pháp bảo đảm đầu tư bao gồm:

 Thứ nhất, Bảo đảm về vốn và tài sản của nhà đầu tư.

Tại điều 6 Luật đầu tư năm 2005 quy định:

Vốn đầu tư và tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư thì nhà đầu tư được thanh toán hoặc bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm công bố việc trưng mua, trưng dụng.  Việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và không phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, việc thanh toán hoặc bồi thường tài sản quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện bằng đồng tiền tự do chuyển đổi và được quyền chuyển ra nước ngoài.  Thể thức, điều kiện trưng mua, trưng dụng theo quy định của pháp luật.

Thứ hai,  Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động đầu tư; bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong việc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được quy định như sau:

–            Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên chuyển giao công nghệ, bao gồm cả việc góp vốn bằng công nghệ để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Giá trị của công nghệ dùng để góp vốn hoặc giá trị của công nghệ được chuyển giao do các bên thoả thuận và được quy định tại hợp đồng chuyển giao công nghệ.

–            Chính phủ khuyến khích việc chuyển giao vào Việt Nam công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn và công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích việc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản lý và  sử dụng công nghệ.

–            Căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, Chính phủ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã đầu tư vào nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công nghệ.

–            Quyền và nghĩa vụ của các bên chuyển giao công nghệ, quy trình và  thủ tục chuyển giao công nghệ thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Thứ ba,  Mở cửa thị trường, đầu tư liên quan đến thương mại

Để phù hợp với các quy định trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Nhà nước bảo đảm thực hiện đối với nhà đầu tư nước ngoài các quy định sau đây:

1. Mở cửa thị trường đầu tư phù hợp với lộ trình đã cam kết; 2. Không bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện các yêu cầu sau đây:

a)   Ưu tiên mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước hoặc phải mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhất định trong nước;

b)  Xuất khẩu hàng hóa hoặc xuất khẩu dịch vụ đạt một tỷ lệ nhất định; hạn chế số lượng, giá trị, loại hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu hoặc sản xuất, cung ứng trong nước;

c)   Nhập khẩu hàng hóa với số lượng và giá trị tương ứng với số lượng và giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc phải tự cân đối ngoại tệ từ nguồn xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu nhập khẩu;

d)  Đạt được tỷ lệ nội địa hóa nhất định trong hàng hóa sản xuất;

đ) Đạt được một mức độ nhất định hoặc giá trị nhất định trong hoạt động nghiên cứu và phát triển ở trong nước;

e)   Cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại một địa điểm cụ thể ở trong nước hoặc nước ngoài;

g) Đặt trụ sở chính tại một địa điểm cụ thể.

Thứ tư,  Chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài

Điều 9 Luật đầu tư quy định:. Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam , nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các khoản sau đây:

a)   Lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh;

b)  Những khoản tiền trả cho việc cung cấp kỹ thuật, dịch vụ, sở hữu trí tuệ;

c)   Tiền gốc và lãi các khoản vay nước ngoài;

d)  Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;

đ) Các khoản tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các dự án đầu tư được chuyển ra nước ngoài thu nhập hợp pháp của mình sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam .

Việc chuyển ra nước ngoài các khoản trên được thực hiện bằng đồng tiền tự do chuyển đổi theo tỷ giá giao dịch tại ngân hàng thương mại do nhà đầu tư lựa chọn.

Thủ tục chuyển ra nước ngoài các khoản tiền liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Thứ năm,  Áp dụng giá, phí, lệ phí thống nhất

Trong quá trình hoạt động đầu tư tại Việt Nam , nhà đầu tư được áp dụng thống nhất giá, phí, lệ phí đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước kiểm soát.

Thứ sáu, Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách

Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định mới kể từ ngày pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực.

Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi quy định của pháp luật, chính sách đó có hiệu lực thì nhà đầu tư được bảo đảm hưởng các ưu đãi như quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được giải quyết bằng một, một số hoặc các biện pháp sau đây:

a)   Tiếp tục hưởng các quyền lợi, ưu đãi;

b)  Được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế;

c)   Được điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án;

d)  Được xem xét bồi thường trong một số trường hợp cần thiết.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và cam kết trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định cụ thể về việc bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư do việc thay đổi pháp luật, chính sách ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích của nhà đầu tư.

Thứ bảy, Giải quyết tranh chấp

Điều 12 Luật đầu tư quy định: Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải, Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật.

Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc Toà án Việt Nam.

Tranh chấp mà một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc tranh chấp giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây:

a)   Toà án Việt Nam;

b)  Trọng tài Việt Nam ;

c)   Trọng tài nước ngoài;

d)  Trọng tài quốc tế;

đ) Trọng tài do các bên tranh chấp thoả thuận thành lập.

Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc Toà án Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng được ký giữa đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Qua các biện pháp bảo đảm đầu tư được quy định tại Luật đầu tư năm 2005, chúng ta có thể thấy rằng, Luật đầu tư năm 2005 quy định các biện pháp bảo đảm đầu tư một cách đầy đủ, khoa học hơn và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn hơn. Điều này thể hiện như sau:

–            Các điều luật quy định các biện pháp bảo đảm có tên gọi riêng; điều đó giúp người đọc đễ nhận biết cũng như làm cho các quy định trở nên rõ ràng hơn.

–            Bổ sung thêm quy định quyền của nhà đầu tư được bảo vệ trước những đổi thay của pháp luật và quyền được hưởng những thay đổi có lợi của pháp luật.

–            Bổ sung các điều khoản bảo đảm đầu tư liên quan đến thương mại theo lộ trình mà Việt Nam cam kết trong các điều ước quốc tế song phương và đa phương

–            Luật đầu tư xoá bỏ việc áp dụng các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại. Cụ thể: khi thực hiện hoạt động đầu tư, nhà đầu tư không  bị bắt buộc

phải thực hiện các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, bao gồm: yêu cầu xuất khẩu, mua nguyên liệu, hànghoá trong nước…. Các nhà đầu tư chỉ căn cứ vào khả năng, nhu cầu của thị trường để thực hiện đầu tư, không bị ràng buộc bởi các yếu tố khác.

–            Luật hoá quy định áp dụng giá, phí, lệ phí thống nhất. Đây là vấn đề được các nhà đầu tư hết sức quan tâm và ủng hộ.

–            Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được quy định yhành một điều luật riêng. Điều này không chỉ làm các nhà đầu tư yên tâm khi “tài sản trí tuệ” của họ được bảo hộ mà còn là yêu cầu của việc thực thực hiện các cam kết của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 

           

 


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • các biện pháp bảo hộ đầu tư
  • ,