Các biện pháp khuyến khích đầu tư

 

            a. Biện pháp khuyến khích đầu tư về kinh tế .

Luật đầu tư quy định cụ thể lĩnh vực và địa bàn được ưu đãi đầu tư. Cụ thể:

–         Lĩnh vực đầu tư

Luật đầu tư quy định cụ thể về lĩnh vực đầu tư. Luật đầu tư phân lĩnh vực đầu tư thành ba loại: lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vược đầu tư có điều kiện và lĩnh vực cấm đầu tư.

* Lĩnh vực ưu đãi đầu tư .

Gồm 8 lĩnh vực sau:

 1. Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo.
 2. Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thuỷ sản; làm muối; sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới.
 3. Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái; nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao.
 4. Sử dụng nhiều lao động.
 5. Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án quan trọng, có quy mô lớn.
 6. Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc.
 7. Phát triển ngành, nghề truyền thống.
 8. Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác cần khuyến khích.

Đó là các lĩnh vực, ngành nghề mà Việt Nam có thế mạnh, có tiềm năng chưa được khai thác hoặc ngành mà Việt Nam chưa đủ trình độ khoa học để phát triển. Các nhà đầu tư khi đầu tư vào các lĩnh vực đó sẽ được hưởng ưu đãi. Chính phủ quy định cụ thể danh mục khuyên skhích đầu tư nhằm phát triển một số ngành nghề, sản phẩm quan trọng.

Căn cứ vào danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, có thể chia thành 3 lĩnh vực chủ yếu:

Thứ nhất, Công nghiệp và xây dựng. 

Đây là lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn, trình độ khoa học kỹ thuật cao nên nên ta đã huy động mọi nguồn lực để phát triển. Điều đó thể hiện qua việc kêu gọi khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp- xây dựng như: Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo; Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái; nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao. .. Lĩnh vực này đã giành được quan tâm đặc biệt của Chính phủ.

Thứ hai, lĩnh vực nông- lâm- ngư.

Việt Nam là một nước nông nghiệp đang trong quá trình công nghiệp háp- hiện đại hoá, nhà nước Việt Nam chủ trượng phát triển nông- lâm- ngư nghiệp. Trong chính sách thu hút đầu tư, lĩnh vực này được quan tâm và được khuyến khích đầu tư.

Thứ ba, lĩnh vực dịch vụ

Nhà nước Việt Nam khuyến khíh các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào các ngành dịch vụ như:Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án quan trọng, có quy mô lớn; Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc; Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác cần khuyến khích…Có thể nói, đây là một thị trường tiềm năng của nước ta cần khai thác. Do đó, Chính phủ đã giành nhiều sự quan tâm và ưu đãi cho nhành công nghiệp “không khói” này.

* Lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Bên cạnh đó, Luật đầu tư cũng quy định lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện bao gồm:

a)   Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;

b)  Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

c)   Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng;

d)  Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản;

đ) Dịch vụ giải trí;

e)   Kinh doanh bất động sản;

g)   Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái;

h)  Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

i)    Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, ngoài các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều này, các lĩnh vực đầu tư có điều kiện còn bao gồm các lĩnh vực đầu tư theo lộ trình thực hiện cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư trong các lĩnh vực không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhưng trong quá trình hoạt động, lĩnh vực đã đầu tư được bổ sung vào Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư vẫn được tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đó.

Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước trong trường hợp các nhà đầu tư Việt Nam sở hữu từ 51% vốn Điều lệ của doanh nghiệp trở lên.

Căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ và phù hợp với các cam kết trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, các điều kiện liên quan đến việc thành lập tổ chức kinh tế, hình thức đầu tư, mở cửa thị trường trong một số lĩnh vực đối với đầu tư nước ngoài.

* Lĩnh vực cấm đầu tư.

Nhà đầu tư không được đầu tư vào những lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam cấm. Theo

Điều 30 Luật đầu tư thì những lĩnh vực cấm đầu tư bao gồm

 1. Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.
 2. Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam .
 3. Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.
 4. Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam ; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

–  Địa bàn khuyến khích đầu tư:

Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo quy định của Luật đầu tư thì có 49 tỉnh, thành phố là địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và 33 thành phố, tỉnh thành có điều kiện kinh tế  – xã hội khó khăn. Các nhà đầu tư khi đầu tư vào các địa bàn này sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt về thuế, miễn giảm tiền thuê đất… Bởi trên thực tế, việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư giữa các vùng, các địa phương còn khá chênh lệch , tạo sự phát triển không đồng đều giữa các vùng trong cả nước. Vônd đầu tư yhường tập trung ở hầu hết các thành phố lớn, có điều kiện kinh tế  – xã hội phát triển thuộc các vùng kinh tế trọng điểm như vùng kinh tế trọng điểm phía nam hoặc phia Bắc, còn các vùng khác thì số lượng vốn đầu tư rất ít.

Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

–  Khu công nghiệp: Khu công nghiệp là khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của Chính phủ.

–  Khu chế xuất:  Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của Chính phủ.

–  Khu công nghệ cao: Khu công nghệ cao là khu chuyên nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao, sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ cao, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của Chính phủ.

–  Khu kinh tế: Khu kinh tế là khu vực có không gian kinh tế riêng biệt với môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của Chính phủ.

Nhà đầu tư khi đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế sẽ được hưởng các ưu đãi của nhà nước theo quy định của Luật đầu tư năm 2005.

b. Biện pháp khuyến khích về tài chính.

Trong các biện pháp khuyến khích thì biện pháp khuyến khích tài chính là biện pháp được các nước trên thế giới sử dụng phổ biến nhất, cũng là biện pháp chính, chủ yếu được sử dụng nhằm tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã sử dụng khá thành công công cụ tổ chức này để định hướng các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư theo chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của mình.

Các biện pháp khuyến khích về tài chính được Luật đầu tư và văn bản hướng dẫn quy định cụ thể là:

Thứ nhất,  Ưu đãi về thuế

Nhà đầu tư có dự án thuộc đối tượng quy định tại Điều 32 của Luật này được hưởng thuế suất ưu đãi, thời hạn hưởng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi về thuế cho phần thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần vào tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về thuế sau khi tổ chức kinh tế đó đã nộp đủ thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhà đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật tư, phương tiện vận tải và hàng hóa khác để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Thu nhập từ hoạt động chuyển giao công nghệ đối với các dự án thuộc diện ưu đãi đầu tư được miễn thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

Thứ hai, Về chuyển lỗ

Nhà đầu tư sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ thì đựơc chuyển lỗ sang năm sau; số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm năm.

Thứ ba, Khấu hao tài sản cố định

Dự án đầu tư trong lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư và dự án kinh doanh có hiệu quả được áp dụng khấu hao nhanh đối với tài sản cố định; mức khấu hao tối đa là hai lần mức khấu hao theo chế độ khấu hao tài sản cố định.

Thứ tư, Ưu đãi đối với nhà đầu tư đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ và các nguyên tắc quy định tại Luật này, Chính phủ quy định những ưu đãi cho các nhà đầu tư đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

            c. Biện pháp khuyến khích về đất đai.

Một trong những biện pháp quan trọng góp phần khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư, đó là biện pháp khuyến khích về đất đai. Luật đầu tư  quy định về ưu đãi về sử dụng đất như sau:

Thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư không quá năm mươi năm; đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, thuê đất không quá bảy mươi năm.  Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu nhà đầu tư chấp hành đúng pháp luật về đất đai và có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét gia hạn sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Nhà đầu tư đầu tư trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế.

Đối với các nhà đầu tư đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế Luật đầu tư quy định những ưu đãi đối với nhà đầu tư . Đó là:

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ và các nguyên tắc quy định tại Luật này, Chính phủ quy định những ưu đãi cho các nhà đầu tư đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

d. Các biện pháp khuyến khích khác

Ngoài việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các nhà đầu tư, khuyến khích đầu tư, Luật đầu tư còn quy định về hỗ trợ đầu tư. Đây cũng được coi như là biện pháp khuyến khích đầu tư mà nhà nước Việt Nam quy định cho các nhà đầu tư.            Theo quy định của Luật đầu tư, việc hỗ trợ đầu tư bao gồm các biện pháp:

 1. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

Điều 40 Luật đầu tư quy định: Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên chuyển giao công nghệ, bao gồm cả việc góp vốn bằng công nghệ, để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Nhà nước khuyến khích việc chuyển giao vào Việt Nam công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn và các công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên.

 1. Hỗ trợ đào tạo

Nhà nước khuyến khích lập quỹ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực từ nguồn vốn góp và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Chi phí đào tạo của doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.Nhà nước hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho việc đào tạo lao động trong các doanh nghiệp thông qua các chương trình trợ giúp đào tạo.

 1. Hỗ trợ và khuyến khích phát triển dịch vụ đầu tư

Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiến hành các dịch vụ hỗ trợ đầu tư sau đây:

 1. Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý;
 2. Tư vấn về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
 3. Dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý;
 4. Cung cấp thông tin về thị trường, thông tin khoa học – kỹ thuật, công nghệ và các thông tin kinh tế, xã hội khác mà nhà đầu tư yêu cầu;
 5. Tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại;
 6. Thành lập, tham gia các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;
 7. Thành lập các trung tâm thiết kế, thử nghiệm để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

d. Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đã được Chính phủ phê duyệt, các bộ, cơ quan ngang bộ và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập kế hoạch đầu tư và tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thuộc phạm vi quản lý.

Đối với một số địa phương có địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn và địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, Nhà nước hỗ trợ một phần vốn cho địa phương để cùng với nhà đầu tư đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trong hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của Chính phủ.

Nhà nước dành nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và tín dụng ưu đãi để hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong khu công nghệ cao, khu kinh tế và áp dụng một số phương thức huy động vốn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, khu kinh tế.

đ. Thị thực xuất cảnh, nhập cảnh

Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư, chuyên gia và lao động kỹ thuật là người nước ngoài làm việc thường xuyên trong dự án đầu tư tại Việt Nam và các thành viên gia đình họ được cấp thị thực xuất cảnh, nhập cảnh nhiều lần. Thời hạn của thị thực tối đa là năm năm cho mỗi lần cấp.

Bên cạnh việc quy định các biện pháp khuyến khích đầu tư, Luật đầu tư còn quy định thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư. Cụ thể:

Thứ nhất,  Đối với dự án đầu tư trong nước thuộc diện không phải đăng ký đầu tư và dự án thuộc diện đăng ký đầu tư quy định tại Điều 45 của Luật đầu tư , nhà đầu tư căn cứ vào các ưu đãi và điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật để tự xác định ưu đãi và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  Điều 45 Luật đầu tư quy định:

+ Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.

+ Đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh.

Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Nội dung đăng ký đầu tư bao gồm:

a)   Tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

b)  Mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

c)   Vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án;

d)  Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường;

đ) Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có).

Nhà đầu tư đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư thì làm thủ tục đăng ký đầu tư để cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầu tư.

Thứ hai, Đối với dự án đầu tư trong nước thuộc diện thẩm tra đầu tư quy định tại Điều 47 của Luật đầu tư đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi, cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầu tư.  Điều 47 của Luật đầu tư quy định về thẩm tra dự án đầu tư như sau:

+ Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ ba trăm tỷ đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều kiện thì phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

+  Thời hạn thẩm tra đầu tư không quá ba mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần thiết, thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá bốn mươi lăm ngày.

+ Đối với dự án quan trọng quốc gia thì Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án, Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thẩm tra và cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Chính phủ quy định việc phân cấp thẩm tra và cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Thứ ba, Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện được hưởng ưu đãi, cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài, được Luật đầu tư quy định như sau:

Đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới ba trăm tỷ đồng Việt

Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm:

a)   Văn bản về các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật này;

b)  Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

c)   Hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng BCC, Điều lệ doanh nghiệp (nếu có).

Cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký đầu tư hợp lệ.

Trong trường hợp cần khuyến khích phát triển một ngành đặc biệt quan trọng hoặc một vùng, một khu vực đặc biệt, Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định về các ưu đãi khác với các ưu đãi đầu tư đã quy định.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
 • bien phap khuyen khich doanh nghiep tu dau tu
 • các biện pháp khuyến khích đầu tư
 • su khac biet giua khuyen khich dau tu va bao dam dau tu
 • ,