Các bước trong định giá trái phiếu

Việc tìm giá trị của một tài sản được thực hiện theo ba bước:

Bước 1: Đánh giá đặc điểm của tài sản bao gồm độ lớn và thời điểm của  những luồng tiền dự tính và mức độ rủi ro của những luồng tiền này.

Bước 2: Xác định tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư. Tỷ lệ này biểu  hiện thái độ của nhà đầu tưtrong việc dự toán rủi ro và nhận biết mức độ rủi  ro của tài sản.

Bước 3: Chiết khấu những luồng tiền dự tính trở về hiện tại với tỷ lệ lợi  tức yêu cầu với tưcách là tỷ lệ chiết khấu.  Tỷ lệ lãi suất yêu cầu của nhà đầu tư, k, được xác định bởi tỷ lệ lãi suất  không rủi ro cộng với phần thưởng rủi ro mà nhà đầu tư cho là cần thiết để  bù đắp cho rủi ro mà họ phải gánh chịu trong việc sở hữu tài sản.Vì vậy,  một mô hình định giá chứng khoán cơ bản có thể định nghĩa về mặt toán học  như sau:

Sử dụng phương trình trên, có ba bước cơ bản trong quá trình định giá  trái phiếu:

Bước1:Ước lượng Cttrong phương trình, tức là độ lớn và thời điểm  những luồn tiền tương lai dự tính chứng khoán đang xét sẽ mang lại.

Bước2: Xác định k, tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư

Bước 3: Tính giá trị thực PV, nhưlà giá trị hiện tại của những luồng tiền  dự tính được chiết khấu tại tỷ lệ lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư.