Các bước xác định chi phí theo quá trình

Các bước xác định chi phí theo quá trình
Đánh giá bài viết

Tư liệu sử dụng chủ yếu trong hệ thống chi phí theo quá trình là báo cáo chi phí sản xuất. Đó là 1 bảng báo cáo tóm tắt các đơn vị vật chất, sản lượng tương đương của 1 bộ phận, các chi phí xảy ra trong thời kỳ và phân bổ đến cả 2 loại sản phẩm hoàn thành và dở dang vào cuối kỳ. Việc chuẩn bị 1 báo cáo chi phí sản xuất gồm 5 bước:

1. Phân tích các đầu vào, đầu ra:

Bước này sẽ tính toán các đầu vào, đầu ra trong kỳ sản xuất.

-Đầu vào: bao gồm sản phẩm dở dang tồn đầu kỳ và tất cả đơn vị đưa vào 1 bộ phận sản xuất trong suốt thời kỳ.

-Đầu ra: bao gồm các sản phẩm đã được hoàn thành từ 1 bộ phận sản xuất và sản phẩm dở dang tồn vào cuối kỳ.

2. Tính toán sản lượng tương đương

Mục đích của việc tính toán sản lượng tương đương đối với chi phí NVL, lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung để đo lường các công việc được sử dụng cho sản xuất trong suốt thời kỳ.

3. Xác định tổng chi phí

Tổng chi phí sản xuất được ghi chép bao gồm: chi phí xảy ra trong kỳ và các chi phí của các sản phẩm dở dang tồn đầu kỳ.

4. Tính toán chi phí cho mỗi sản phẩm được sản xuất

Mục đích của tính toán các chi phí NVL trực tiếp, lao động trực tiếp và sản xuất chung cho mỗi đơn vị sản lượng tương đương của sản xuất để tính chi phí sản phẩm và xác định thu nhập đối với 1 kỳ kế toán.

5. Phân bổ tổng chi phí

Mục tiêu của báo cáo chi phí sản xuất là để phân bổ tổng chi phí sản xuất đến các sản phẩm hoàn thành trong kỳ và cả các sản phẩm chưa hoàn thành vào cuối kỳ. Tổng chi phí được quy định trong bước này phải bằng tổng chi phí được ghi chép trong bước 3.