Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý xử lý CTRYT

v Hiệu quả môi trường

Mục đích của công tác quản lý xử lý CTRYT giảm thiểu đến mức tối ta những ảnh hưởng xấu của chất thải này đến môi trường sống.Rất khó để xác định hiệu quả môi trường bởi những con số định lượng vì đây là một chỉ tiêu định tính. Tuy nhiên thông qua kết quả về khối lượng chất thải y tế thu gom xử lý được, cũng như quan sát, nhận xét khách quan về công tác quản lý chất thải y tế ở các cơ sở y tế, bệnh viện, các đơn vị tham gia thu gom, xử lý chất thải thì chúng ta có thểđánh giá được hiệu quả môi trường.

v Hiệu quả về quản lý hệ thống kỹ thuật và chính sách

Sự phát triển không ngừng của lĩnh vực y tế đồng nghĩa với việc chất thải y tế đã và đang tiếp tục đe doạ nghiêm trọng đến môi trường sống, đặc biệt là chất thải y tế nguy hại. Do đó việc xây dựng một hệ thống kỹ thuật xử lý và chính sách quản lý phù hợp tình hình thực thế là điều rất quan trọng. Môi trường có được cải thiện, chất thải y tế có được xử lý triệt để, kịp thời phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực quản lý, vận hành và điều khiển hệ thống kỹ thuật, hệ thống chính sách.Trong đó hệ thống kỹ thuật và hệ thống chính sách phải đảm bảo các yêu cầu về:

+Hệ thống kỹ thuật: Đảm bảo về mặt lựa chọn công nghệ xử lý thoả mãn hiệu quả môi trường và chi phí phí tài chính bỏ ra trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế.Bên cạnh đó, để công tác xử lý đạt hiểu quả, cần xây dựng hệ thống quản lý chất thải xuyên suốt ngay từ khi chất thải phát sinh cho đến khâu cuối cùng là xử lý.

+Hệ thống chính sách: Đảm bảo tính kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt các chính sách đòi hỏi phải linh hoạt để có thể điều chỉnh theo từng khu vực, địa phương. Bên cạnh đó, công tác quản lý cần thiết phải có sự quy hoạch tương lai nhằm có những sự chuẩn bị, đáp ứng sự thay đổi trong thời gian tới.

v Chất lượng nguồn nhân lực

Để công tác quản lý xử lý CTRYT hiệu quả đòi hỏi nguồn lực phải đảm bảo về mặt số lượng và chất lượng nhằm tiếp quản và điều hành hệ thống quản lý cả về mặt kỹ thuật và chính sách. Đặc biệt, trong khu vực Nhà nước, vai trò của nguồn nhân lực là quan trọng hơn bao giờ hết, bởi đây là yếu tố nòng cốt, quyết định sự thành công trong tất cả các hoạt động, lĩnh vực.

v Ý thức người dân thông qua công tác tuyên truyền về CTRYT

Công tác quản lý xử lý CTRYT bao gồm cả việc tuyên truyền nâng cao kiến thức người dân. Thông qua xây dựng và phổ biến rộng rãi các chương trình mang tính thực tế cao với mọi người, chúng ta có thể đánh giá được sự thay đổi thói quen, cũng như ý thức của mọi người trong việc sử dụng và vứt chất thải y tế trước và sau khi thực hiện các chương trình kêu gọi, tuyên truyền