Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
Đánh giá bài viết

1. Số vòng quay của vốn lưu động

Chỉ tiêu này phản ánh vốn lưu động luân chuyển được bao nhiêu lần trong kỳ hay 1 đồng vốn lưu động thì tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu trong kỳ. Số vòng quay càng lớn thì càng tốt, chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động hiệu quả.

2. Thời gian của 1 vòng quay vốn lưu động

Chỉ tiêu này cho biết thời gian bình quân của 1 vòng quay vốn lưu động trong kỳ. Thời gian của 1 vòng quay vốn lưu động càng nhỏ càng tốt, chứng tỏ tốc độ luân chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp nhanh, thời gian luân chuyển được rút ngắn.

3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lỡi của vốn lưu động. Nó cho biết mỗi đơn vị vốn lưu động sử dụng trong kì sẽ cho bao nhiêu đơn vị lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này càng lớn thì hiệu suất sử dụng vốn càng cao.

4. Mức độ đảm nhận của vốn lưu động

Chỉ tiêu này phản ánh để tạo ra 1 đồng doanh thu thì cần đầu tư bao nhiêu đồng vốn lưu động. Mức đảm nhiệm của vốn lưu động càng thấp càng tốt, chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn lưu động hiệu quả.