Các chỉ tiêu phản ánh thực trạng hiệu quả quản trị VKD tại các DN kinh doanh xăng, dầu miền Bắc

Để có đánh giá tổng quát về hiệu quả sử dụng VKD cũng như hiệu quả quản lý VKD của các DN kinh doanh xăng, dầu miền Bắc giai đoạn 2013-2017, tác giả sử dụng các chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng sinh lời thể hiện mối quan hệ giữa doanh thu, lợi nhuận với VKD. Vì những chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời là những chỉ tiêu quan trọng được các nhà quản trị quan tâm nhiều, dựa vào đó giúp cho việc thực hiện phân tích, dự báo xu hướng phát triển kinh doanh của các DN.

Kết quả phân tích các nhóm doanh nghiệp phân theo vốn kinh doanh được trình bày trên các bảng 2.30, bảng 2.31 và bảng 2.32 dưới đây.

          Kết quả trên các Bảng 2.30, 2.31 và 2.32, rút ra một số nhận xét chủ yếu sau:

Thứ nhất, hiệu quả quản trị VKD của nhóm DN có vốn trên 1.000 tỷ đồng có xu hướng tăng lên rõ rệt trong cả giai đoạn nghiên cứu 2013-2017. Có thể thấy rõ các chỉ tiêu BEP, ROA và ROE của nhóm này ở năm 2013 và 2014 đều rất thấp, có giá trị âm và thấp nhất trong số các nhóm DN. Tuy nhiên, sang giai đoạn 2015-2017, các chỉ tiêu này có tốc độ tăng đáng kể, đến năm 2017, cả 3 chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản trị VKD đều đạt mức cao và trở thành nhóm đứng đầu về hiệu quả quản trị VKD với các chỉ tiêu BEP, ROA và ROE lần lượt là 8,15%, 6,14% và 18,21%, trung bình cao gấp hai lần so với hai nhóm DN còn lại. Xem xét cụ thể các chỉ tiêu này của các DN có vốn trên 1.000 tỷ đồng cho thấy nguyên nhân dẫn đến các chỉ tiêu BEP, ROA, ROE trung bình của nhóm đạt mức thấp ở giai đoạn 2013-2014 là do thời gian này nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ lớn, phản ánh kết quả của công tác quản trị vốn còn nhiều bất cập của một số DN thuộc nhóm này. Tuy nhiên, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản trị VKD của các DN này đã có xu hướng tăng lên đáng kể trong giai đoạn tiếp theo 2014-2015. Điều đó, thể hiện sự cố gắng trong quản trị VKD của các DN, nhất là các DN có quy mô vốn lớn.

Thứ hai, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản trị VKD của nhóm DN có vốn dưới 500 tỷ đồng và nhóm DN có vốn từ 500 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng có sự biến động ít hơn so với nhóm DN có vốn trên 1.000 tỷ đồng. Năm 2017, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản trị VKD của các DN có vốn dưới 500 tỷ đồng khá hơn một chút so với nhóm DN có vốn từ 500 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng.