Các chức năng của tín dụng là gì?

Các chức năng của tín dụng là gì?
Đánh giá bài viết

Là một bộ phận của hệ thống tài chính, quan hệ tín dụng cũng có chức năng phân phối và giám đốc.
Chức năng phân phối của tín dụng được thực hiện thông qua phân phối lại vốn.Phân phối của tín dụng dựa trên cơ sở tự nguyện theo nguyên tắc hoàn trả và có hiệu quả. Nội dung của chức năng này biểu hiện ở cơ chế “hút”(hay huy động) các nguồn vốn tiền tệ nhàn rỗi, phân tán trong xã hội để “đẩy” ( hay cho vay) nó vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, “thu hồi” vốn cho vay theo kỳ hạn và “tham dự phân phối” ở các cơ sở đi vay theo số lượng cho vay với tỷ suất lợi tức đã ghi trong hợp đồng.

Chức năng giám đốc, thực hiện chức năng giám đốc tức là thông qua nghiệp vụ nhận gửi và cho vay được phản ánh trên sổ sách kế toán để kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ chức tín dụng, kiểm tra việc chấp hành chính sách tài chính nói chung.

Người có vốn cho vay luôn quan tâm đến sự an toàn của vốn; không những thế , họ còn mong muốn vốn của họ khi sử dụng có khả năng sinh lợi để họ có thể thu về thêm một khoản lợi tức. Muốn vậy, người cho vay phải am hiểu và kiểm soát hoạt động của người đi vay, từ khâu xem xét tư cách pháp nhân của người đi vay, tình hình vốn liếng, mặt hàng sản xuất kinh doanh về cả số lượng và chất lượng, khả năng trả nợ nói riêng và tình hình tài chính nói chung,quan hệ với các chủ nợ khác..v.v.. Sau khi xem xét tư cách pháp nhân để cho vay, người cho vay còn phải kiểm soát việc sử dụng vốn cho vay có đúng mục đích không, có hiệu quả không để điều chỉnh liều lượng vốn vay và để thu hồi vốn đúng hạn, có kèm lợi tức.