Các chức năng quản trị

Việc phân loại các chức năng quản trị doanh nghiệp dựa vào những căn cứ sau:

1 Căn cứ vào các lĩnh vực hoạt động quản trị:

–         Chức năng marketing

–         Chức năng hậu cần cho sản xuất (mua sắm vật tư cho sản xuất)

–         Chức năng sản xuất

–         Chức năng tài chính, kế toán

–         Chức năng  nhân sự

–         Chức năng hành chính, bảo vệ

2  Căn cứ vào quá trình quản trị:

–         Chức năng hoạch định (kế hoạch hóa)

–         Chức năng tổ chức

–         Chức năng lãnh đạo (chỉ huy, phối hợp và điều hành)

–         Chức năng kiểm tra

Các chức năng sản xuất, tổ chức lao động tiền lương, tài chính, kế toán được nghiên cứu trong các môn học riêng. Ở đây xin trình bày chi tiết các chức năng kế hoạch hóa, tổ chức, lãnh đạo và chức năng kiểm tra kiểm soát.