Các đặc điểm cơ bản của nhân cách

a) Tính thống nhất của nhân cách:

Nhân cách là một cấu trúc tâm lý tức là thống nhất các thuốc tính, các đặc điểm tâm lý xã hội sự thống nhất giữa đức và tài, giữa phẩm chất và năng lực, các phần từ tạo nên nhân cách liên hệ hữu cơ với nhau làm cho nhân cách mang tính tọn vẹn

Tính thống nhất của nhân cách còn thể hiện ở sự thống nhất giữa 3 cấp độ. Ở cấp độ thứ ba xem xét gí trị xã hội ở nhân cách ở những hoạt động, ở những mối quan hệ xã hội mà nhân cách gây nên như biến đổi ở những nhân cách khác.

b) Tính ổn định của nhân cách:

Nhân cách là tổ hợp ccác thuộc tính tương đối ổn định tiềm tàng trong mỗi cá nhân. Những đặc điểm tâm lý nói lên bộ mặt tâm lý – xã hội của cá nhân, quy định giá trị xã hội làm người của mỗi cá nhân. Vì thế nhân cách là cái sinh thành và phát triển trong suốt cả cuộc đời con người, biểu hiện trong hoạt động và mối quan hệ giáo lưu của cá nhân trong xã hội. Vì thế các đặc điểm nhân cách, các phẩm chất của nhân cách tương đối khó hình thành và tương đối khó mất đi .

c) Tính tích cực của nhân cách:

Nhân cách là chủ thể của hoạt động và giao tiếp là sản phẩm của xã hội, vì thế nhân cách mang tính tích cực. Mỗi cá nhân được thừa nhận là nhân cách khi anh ta tích cực hoạt động  trong những hình thức đa dạng của nó nhờ đó mà nhận thức, cải tạo thế giới qua đó mà cải tạo bản thân mình. Giá  trị nhân cách  thể hiện rõ ở tính tích cực của nhân cách.

d) Tính giao lưu của nhân cách:

Nhân cách chỉ có thể hình thành và phát triển tồn tại và thể hiện trong hoạt động và trong mối quan hệ giao lưu với nhân cách khác. Thông qua giao lưu con người nhập vào mối quan hệ xã hội, lĩnh hội các chuẩn mực đạo đức và hệ thống giá trị xã hội. Đồng thời qua giao lưu mà con người được đánh giá, được nhìn nhận theo quan hệ xã hội. qua giao lưu con người đóng góp các giá trị, phẩm chất nhân cách của mình cho người khác, cho xã hội.