Các điều kiện thực hiện nhằm hoàn thiện cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015

Các điều kiện thực hiện nhằm hoàn thiện cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015
Đánh giá bài viết

   1. Kinh tế – xã hội phát triển ổn định bền vững

Đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, các chỉ tiêu chủ yếu phải đạt được mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII đề ra. Tổng sản phẩm trong thành phố (GDP) tăng bình quân 12%/năm;

Xây dựng được môi trường sống, lối sống và đời sống văn hoá ở cơ sở, cộng đồng dân cư lành mạnh, tốt đẹp, phong phú, tạo được nền tảng cơ sở vật chất và hệ thống thiết chế văn hoá từ thành phố đến quận, huyện, xã.

Đảm bảo ổn định chính trị, tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

 2. Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy tài chính địa phương

Hoạt động của bộ máy tài chính ở địa phương hiện nay gồm các cơ quan liên quan như: cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước, cơ quan Thuế, cơ quan Bảo hiểm …trong đó vai trò của cơ quan tài chính là hết sức quan trọng vừa trực thuộc sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương vừa trực thuộc và chịu sự chỉ đạo Bộ Tài chính về chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó để việc thực hiện phân cấp quản lý NSNN đạt hiệu quả cao đồi hỏi cần phải quan tâm đến đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong quản lý tài chính ngân sách. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo các điều kiện để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền dân chủ, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân.

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  3. Về khung pháp lý

Phải tạo được môi trường pháp lý phân cấp rõ ràng, ổn định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý kinh tế, quản lý ngân sách nhà nước đối với từng cấp chính quyền địa phương. Xoá bỏ các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu lạc hậu, ban hành đầy đủ các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu phù hợp, có tính khoa học và khả thi cần thiết, đảm bảo tính thống nhất của nền tài chính quốc gia, tạo điều kiện cho ngân sách các cấp chủ động sáng tạo trong quản lý điều hành ngân sách.

Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra tài chính phải được củng cố và tăng cường, phân dịnh rõ nhiệm vụ của các cơ quan: Thanh tra tài chính, Thanh tra nhà nước, kiểm toán, tăng cường sự giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp.

Tóm lại, qua nghiên cứu chương này, luận văn rút ra một số nội dung cơ bản sau:

– Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN ở địa phương phải được thực hiện đồng bộ, phù hợp và gắn với phân cấp quản lý hành chính, kinh tế – xã hội. Phải bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách cấp trên và tính tự chủ của ngân sách cấp dưới.

– Nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp cần được ổn định lâu dài, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của từng cấp chính quyền địa phương.

– Để có thể thực hiện được các giải pháp đề xuất, cần có điều kiện và môi trường phù hợp như khung pháp lý đồng bộ, rõ ràng; kinh tế phát triển bền vững, chính trị ổn định và trình độ quản lý của những nhà hoạch định chính sách và bộ máy tham gia vào quá trình quản lý và điều hành ngân sách. để đạt được mục tiêu, hiệu quả mong muốn.