Các giải pháp cụ thể thúc đẩy thực hiện MRAs tại Việt Nam.

Tăng cường hiệu quả di chuyển lao động có kỹ năng trong ASEAN đòi hỏi phải thực hiện đồng thời 5 giải pháp liên quan như đã đề cập ở trên, bao gồm: đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế để chủ động tham gia di chuyển lao động có kỹ năng; tăng cường năng lực quản lý di chuyển; cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả hoạt động của dịch vụ hỗ trợ và thúc đẩy và tăng cường hợp tác của Việt Nam với các nước ASEAN. Đây là những giải pháp đồng bộ, mang tính chất lâu dài để tăng cường năng lực trong dài hạn cho lao động kỹ năng của Việt Nam.

Trước mắt, để có thể tận dụng và thúc đẩy thực hiện các cam kết và cơ chế  đã được thống nhất ở cấp khu vực, căn cứ kết quả phân tích ở Chương 3 về thực hiện MRAs và trên cơ sở , nhiệm vụ của các Bộ, ngành liên quan, Luận án đề xuất một số hoạt động thúc đẩy thực hiện di chuyển lao động kỹ năng theo MRA trong thời gian tới, bao gồm:

Hoàn thiện và công bố bộ tiêu chuẩn nghề quốc gia theo 8 nhóm nghề MRAs:

 • Cơ quan chủ trì: Bộ GDĐT và Bộ LĐTBXH
 • Cơ quan phối hợp: Các bộ ngành liên quan đến 8 nhóm ngành nghề.
 • Kết quả dự kiến: Hệ thống tiêu chuẩn nghề quốc gia sẽ làm cơ sở cấp chứng chỉ tương đương trong ASEAN

Thành lập và kiện toàn các Hội đồng nghề quốc gia, trước mắt tập trung theo 8 nhóm ngành nghề MRAs

 • Cơ quan chủ trì: Các bộ ngành liên
 • Cơ quan phối hợp: Bộ LĐTBXH/ Bộ GD&ĐT; Bộ Nội vụ.
 • Kết quả dự kiến: Các Hội đồng nghề quốc gia với các thành viên đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu.

Thành lập và kiện toàn Hội đồng chứng nhận trình độ quốc gia, trước mắt tập trung cho 8 nhóm ngành nghề MRAs:

 • Cơ quan chủ trì: Bộ GDĐT/Bộ LĐTBXH,
 • Cơ quan phối hợp: các bộ ngành liên quan và Bộ Nội vụ
 • Kết quả dự kiến: các Hội đồng chứng nhận nghề quốc gia với các thành viên đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu.

Thành lập Ủy ban/Văn phòng AQRF

 • Cơ quan chủ trì: Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTBXH/ Tổng cục GDNN,
 • Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Các Bộ ngành liên quan MRAs, Ủy ban/Văn phòng đầu mối quốc gia của Việt Nam với AQRF ASEAN
 • Kết quả dự kiến: Ủy ban/Văn phòng đầu mối quốc gia của Việt Nam với AQRF

Tuyên truyền phổ biến về MRAs và hệ thống bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề 8 nhóm ngành nghề:

 • Cơ quan chủ trì: các Bộ, ngành liên quan đến từng
 • Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin truyền thông; Các cơ quan thông tấn, báo chí.
 • Kết quả dự kiến: Các chương trình truyền thông, ấn phẩm tuyên truyền.

Đề xuất ban hành/thúc đẩy thực hiện chính sách hỗ trợ lao động kỹ năng di chuyển đến làm việc tại các nước ASEAN (ví dụ như kết nối cung cầu các nước ASEAN thông qua thông tin thị trường lao động, hợp tác đào tạo lao động có kỹ năng, tín dụng cho đào tạo lao động kỹ năng cao, ưu đãi thuế…):

 • Cơ quan chủ trì: các Bộ, ngành liên quan.
 • Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Công An, Bộ Tài chính, Bộ Công thương.
 • Kết quả dự kiến: Các chính sách cụ thể hỗ trợ lao động

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, tạo điều kiện cho di chuyển lao động kỹ năng (Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các văn bản Nghị định, hướng dẫn liên quan của Luật và của các Bộ, ngành quản lý MRAs…):

 • Cơ quan chủ trì: các Bộ ngành liên
 • Cơ quan phối hợp: Bộ LĐTBXH; Bộ Ngoại giao; Bộ Công An; Bộ Tài chính, Bộ Công thương.
 • Kết quả dự kiến: Các văn bản quy định cụ thể

Xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình đào tạo theo Khung trình độ quốc gia:

 • Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTBXH.
 • Cơ quan phối hợp: các Bộ, ngành liên
 • Kết quả dự kiến: Chương trình đào tạo; Giáo trình đào tạo thống nhất và đạt tiêu chuẩn.

Nâng cao năng lực cho các cơ sở đào tạo lao động kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc gia tương thích với tiêu chuẩn ASEAN và quốc tế:

 • Cơ quan chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTBXH và các Bộ, ngành liên
 • Cơ quan phối hợp: các bộ ngành liên quan và các cơ sở đào tạo.
 • Kết quả dự kiến: Các cơ sở đào tạo quy mô và chất lượng đạt tiêu chuẩn hội nhập quốc tế

Xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết lập mạng lưới quản lý di chuyển lao động kỹ năng

 • Cơ quan chủ trì: các bộ ngành liên quan
 • Cơ quan phối hợp: Bộ LĐTBXH
 • Kết quả dự kiến: Hệ thống cơ sở dữ liệu về lao động kỹ năng và di chuyển lao động kỹ năng.