Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp
Đánh giá bài viết

+ Đổi mới và kiện toàn bộ máy quản lý từ trên xuống dưới, chỉ số thông qua đổi mới chúng ta mới nó giúp chúng ta làm việc tốt hơn, các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn. Thông qua đổi mới chúng ta xóa bỏ được cơ chế quản lý cũ, quan liêu, bao cấp chỉ biết đến các chính sách, mệnh lệnh mà không có các biện pháp khuyến khích lao động, khuyến khích phát triển.

+ Nâng cao năng lực của các cán bộ quản lý. Chúng ta phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức mới cho họ, chỉ có làm như vậy mới đáp ứng được xu thế của thời đại. Một cán bộ quản lý có năng lực, có tri thức là một điều kiện không thể thiếu được cho các doanh nghiệp.

+ Cần nghiên cứu chuyển các tổ chức quốc doanh sang chế độ trách nhiệm hữu hạn, lấy vốn pháp định làm cơ sở cho việc xử lý các quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp cũng như giưã các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng.

+ Các doanh nghiệp cần phải có một chế độ quản lý tài chính công khai, có sổ sách ghi chép, tránh tình trạng lập các quỹ đen chi tiêu không đúng mục đích của các cán bộ quản lý.

+ Tránh tình trạng hai sổ sách trong công tác kế toán, chỉ giao sự quản lý cho các cơ quan chuyên môn phụ trách, đảm nhiệm, các cơ quan cấp trên chỉ định hướng xem xét kế hoạch phát triển.

+ Quản lý sản xuất cần phải thấy rõ được số lượng, khối lượng và chất lượng của sản phẩm, tránh tình trạng sản xuất tràn lan không tiêu thụ được sản phẩm.

+ Sản xuất cần năng động, bắt kịp nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng.

+ Quản lý, đầu tư nguồn vốn có hiệu quả, có mục đích tránh tình trạng đầu tư không trọng điểm, không đem lại kết quả gây ra thất thoát ngân sách cho nhà nước.

+ Quản lý người lao động là quản lý một thực thế sinh học chứ không phải là quản lý một cái máy chúng ta phải có các chính sách kinh tế đề kích thích người lao động làm việc tốt hơn hiệu quả hơn.