Các hệ thống quản lý ISO và hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS18001) trong doanh nghiệp sản xuất xi măng

Một trong những căn cứ để lựa chọn chỉ số không thể bỏ qua đó là 3 hệ thống quản lý đối với các doanh nghiệp SXXM đó là: hệ thống quản lý chất lượng (ISO9001); hệ thống quản lý môi trường (ISO14001) và hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS18001). Việc xây dựng chỉ số cần xem xét cụ thể dựa trên mục tiêu và chính sách về chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Các mục tiêu về chất lượng đối với doanh nghiệp SXXM bao gồm:

 • Sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO9001; TCVN 6260:2009; và QCVN16-2017/BXD.
 • Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và tiết kiệm một số NVL chính.
 • Đề xuất và áp dụng những sáng kiến cải tiến giúp nâng cao năng suất, chất lượng, kéo dài thời gian sử dụng thiết bị, tiết kiệm NVL, nhiên liệu, năng lượng.
 • Sử dụng phụ gia của công ty sản xuất, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm.

Các mục tiêu về môi trường của doanh nghiệp SXXM:

 • Giảm thiểu bụi
 • Tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu
 • Tăng diện tích cây xanh
 • Giảm tiếng ồn
 • Giảm các chất thải, khí thải độc hại ra ngoài môi trường Các mục tiêu về môi trường của doanh nghiệp SXXM:
 • 100% người lao động được phổ biến và hiểu về tầm quan trọng của an toàn trong lao động
 • 100% người lao động được đào tạo, hướng dẫn nhận thức đầy đủ về hệ thống OHSAS18001
 • Giảm các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến rủi ro an toàn sức khỏe
 • Không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng

Một nội dung quan trọng khác của các hệ thống quản lý trên đó chính là chính sách về chất lượng, môi trường, và an toàn sức khỏe nghề nghiệp của các hệ thống đó. Chính sách chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp của doanh nghiệp SXXM được tổng hợp ở Bảng 4.2: