Các hình thức của tín dụng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đánh giá bài viết

ở nước ta việc chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước, các hoạt động tín dụng cũng phải được đổi mới cả về nội dung, hình thức lẫn phạm vi tính chất của nó. Kinh tế thị trường tạo ra khả năng mở rộng phạm vi hoạt động của tín dụng; đến lượt mình, tín dụng lại thúc đẩy mạnh mẽ quá trình tích tụ và tập trung sản xuất. Sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng đưa đến việc thu hút và huy động một lượng vốn trong thời gian nhanh nhất và với lãi suất thấp nhất, kịp thời đáp ứng mọi nhu cầu của doanh nghiệp. Thừa nhận hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh tiền tệ thì lợi tức phải được xem như là giá cả của loại hàng hoá-tiền tệ và nó thay đổi theo quan hệ cung cầu trên thị trường tiền tệ. Chính sự thay đổi của lợi tức trong từng thời kỳ góp phần vào việc điều hoà cung cầu về vốn tiền tệ trong toàn nền kinh tế. Với tác dụng đó, quan hệ tín dụng được sử dụng như là một công cụ kinh tế vĩ mô, cùng với quan hệ tài chính, để điều tiết nền kinh tế.

Do đó khi chuyển sang cơ chế thị trường thì quan hệ tín dụng ở Việt Nam tồn tại dưới các hình thức sau:
_Tín dụng ngân hàng
Đây là hình thức tín dụng rất quan trọng và là quan hệ tín dụng chủ yếu giữa ngân hàng và các doanh nghiệp. Nó là hình thức mà các quan hệ tín dụng được thực hiện thông qua vai trò trung tâm của ngân hàng. Nó đáp ứng phần lớn nhu cầu tín dụng cho các doanh nghiệp và cá nhân. Theo đà phát triển của nền kinh tế, hình thức tín dụng ngân hàng ngày càng trở thành hình thức chủ yếu không chỉ ở trong nước mà còn trên trường quốc tế.
Tuỳ theo cách phân chia khác nhau, tín dụng ngân hàng có các loại khác nhau.
Nếu phân chia theo thời gian:
+Tín dụng ngắn hạn
+ Tín dụng trung hạn ( trên 1 năm và dưới 5 năm)
+ Tín dụng dài hạn (trên 5 năm).
Nếu phân chia theo đối tượng đầu tư của tín dụng:
+ Tín dụng vốn lưu động
+ Tín dụng vốn cố định…
_Tín dụng Nhà Nước

Tín dụng nhà nước là quan hệ vay mượn có hoàn trả vốn và lãi sau một thời gian nhất định giữa Nhà nước với các tổ chức kinh tế trong nước, giữa Nhà nước với các tầng lớp dân cư, giữa Nhà nước với chính phủ các nước khác…
Hình thức này được thực hiện thông qua việc Nhà nước phát hành công trái bằng thóc, bằng vàng, bằng tiền để vay dân khi ngân sách Nhà nước thiếu hụt.

Tính hiệu quả của hình thức tín dụng Nhà nước phụ thuộc vào việc thực hiện đúng đắn nguyên tắc tự nguyện và cùng có lợi giữa Nhà nước và người đi mua công trái. Muốn vậy phải đảm bảo lãi suất tín dụng Nhà nước phù hợp với lãi suất tín dụng ngân hàng, thời gian trả phải đảm bảo đúng thời gian ghi trên công trái, phương thức thanh toán đơn giản, thuận tiện cho người mua công trái.
_Tín dụng tập thể (hay tín dụng nhân dân):

Tín dụng tập thể là hình thức tự nguyện góp vốn của các thành viên cho nhau vay hoặc để cùng nhau kinh doanh tín dụng. Nó tồn tại dưới hình thức tổ chức như các hiệp hội tín dụng, hợp tác xã tín dụng… Tín dụng tập thể là hình thức có vai trò bổ sung cho tín dụng ngân hàng về huy động và cho vay chủ yếu ở nông thôn.

ở nước ta, hợp tác xã tín dụng được thành lập từ năm 1956 và trở thành phổ biến vào những năm 1960, có tác dụng một thời trong phong trào hợp tác hoá. Song, do hoạt động theo cơ chế hành chính bao cấp, nó chỉ là “chân rết” của ngân hàng, nên đã bị hạn chế tác dụng và tan rã. Từ khi có chỉ thị 100 của Ban Bí thư trung ương về khoán sản phẩm trong hợp tác xã nông nghiệp, trong nông thôn đã xuất hiện mạnh mẽ nhu cầu tín dụng. Năm 1982, các hợp tác xã tín dụng được khôi phục lại. Các quỹ tín dụng nhân dân và các hình thức tín dụng khác, kể cả tín dụng nặng lãi xuất hiện ngoài ngân hàng, mà đỉnh cao là năm 1988 và đầu năm 1989. Chẳng bao lâu, hàng loạt những tổ chức tín dụng đó bị đổ vỡ, mất khả năng thanh toán và chi trả, đã gây rối loạn về kinh tế- xã hội, nhất là trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng. Hậu quả trên do nhiều nguyên nhân, song trước hết phải kể đến sự thiếu thể chế pháp lý hoàn chỉnh, thiếu hệ thống kiểm tra, thanh toán có hiệu lực để hoạt động tín dụng được an toàn và nằm trong khuôn khổ của luật pháp thống nhất.

Tín dụng tập thể là hình thức tồn tại tất yếu trong nền kinh tế thị trường, có vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn khi hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ và khi ngân hàng chưa vươn tới từng hộ nông dân. Tuy nhiên điều đó chỉ trở thành hiện thực khi các tổ chức tín dụng tập thể có cơ chế kinh doanh phù hợp, tồn tại và phát triển trên cơ sở tôn trọng pháp luật, nhất là pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, có sự giúp đỡ của Nhà nước.

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội , ngoài các hình thức tín dụng chủ yếu trên còn có một số hình thức tín dụng khác như tín dụng tiêu dùng, tín dụng học đường…


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • hinh thuc cua the tin dung
  • ,