Các hình thức nghiên cứu phổ biến

Các hình thức nghiên cứu phổ biến
Đánh giá bài viết

1. Nghiên cứu tại bàn khi thông tin cần thu thập là thông tin thứ cấp. Thông tin này được thu thập và xử lý cho mục đích nào đó. Nhà nghiên cứu Marketing sử dụng lại nó cho việc nghiên cứu của mình.

2. Nghiên cứu tại hiện trường khi thông tin cần thu thập là thông tin sơ cấp, thông tin mà nhà nghiên cứu thu thập trực tiếp từ nguồn cho mục đích nghiên cứu của mình.

3. Nghiên cứu định tính là các nghiên cứu trong đó thông tin cần thu thập không thể đo lường bằng các chỉ tiêu định lượng: thông tin định tính trả lời cho các câu hỏi: thế nào? Cái gì? Tại sao?

4. Nghiên cứu định lượng là các nghiên cứu trong đó các thông tin cho phép chúng ta đo lường chúng bằng các chỉ tiêu định lượng. Thông tin loại này trả lời cho các câu hỏi: bao nhiêu? Khi nào?

5. Nghiên cứu khám phá là bước đầu tiên trong nghiên cứu. Mục đích của nghiên cứu khám phá là để khám phá sơ bộ vấn đề cần nghiên cứu cũng như khẳng định lại các vấn đề nghiên cứu và các biến của nó.

Nghiên cứu khám phá thường được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu tại bàn, nghiên cứu thực nghiệm và các kỹ thuật trong nghiên cứu định tính.

6. Nghiên cứu mô tả là dạng nghiên cứu phổ biến nhất trong các dạng nghiên cứu. Nghiên cứu mô tả được dùng để mô tả thị trường.

Nghiên cứu mô tả thường được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu tại hiện trường thông qua các kỹ thuật nghiên cứu định lượng.

7. Nghiên cứu nhân quả là các nghiên cứu nhằm mục đích tìm mối quan hệ nhân quả giữa các biến của thị trường.

Nghiên cứu nhân quả thường được thực hiện thông qua các kỹ thuật thực nghiệm.

8. Nghiên cứu đột xuất là các nghiên cứu thực hiện để giải quyết vấn đề Marketing công ty đang vướng phải. Khi 1 doanh nghiệp gặp vấn đề Marketing có thể là 1 cơ hội hay 1 khó khăn nào đó đòi hỏi sự cần thiết của 1 nghiên cứu được thực hiện.

9. Nghiên cứ nhiều mục đích là nghiên cứu thực hiện cho nhiều khách hàng khác nhau và mỗi khách hàng cần những loại thông tin khác nhau phục vụ cho mục tiêu của riêng mình. Các nghiên cứu này thường được thực hiện định kỳ.

10. Nghiên cứu thường xuyên là nghiên cứu được thực hiện liên tục để theo dõi thị trường. Các nghiên cứu này thường được thực hiện sẵn và bán cho khách hàng. Thông tin loại này phục vụ cho nhiều khách hàng nên các nghiên cứu này cũng ở dạng nghiên cứu cho nhiều khách hàng.