Các hoạt động Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Các hoạt động Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Đánh giá bài viết

01. Hoạch định nguồn nhân lực                                  02. Phân tích công việc

03. Mô tả công việc                                                       04. Phỏng vấn

05. Trắc nghiệm                                                             06. Lưu trữ hồ sơ

07. Định hướng công việc                                            08. Đào tạo huấn luyện công nhân

09. Bình bầu đánh giá thi đua                                    10. Bồi dưỡng nâng cao trình độ

11. Quản trị tiền lương                                                   12. Quản trị tiền thưởng

13. Quản trị các vấn đề phúc lợi                                  14. Công đoàn

15. Thu hút nhân viên tham gia quản lý doanh nghiệp           16. Đánh giá công việc

17. Ký kết hợp đồng lao động                                       18. Giải quyết khiếu tố lao động

19. Giao tế nhân sự                                                        20. Thực hiện các thủ tục, nghỉ việc , nghỉ hưu …

21. Kỷ luật nhân viên                                                    22. Thúc đẩy sáng kiến , chương trình kỹ thuật

23. Chương trình chăm sóc sức khỏe, y tế, an toàn lao động            24. Điều tra quan điểm của nhân viên.

Nghĩa vụ của quản lý trực tiếp và của phòng nhân sự: