Các khái niệm và chức năng của thị trường

Các khái niệm và chức năng của thị trường
Đánh giá bài viết

Nước ta đang chuyển dịch dần nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự quản lý của Nhà nước đang có những bước đi có hiệu quả. Để hiểu được cách vận hành và vai trò của nó đối với nền kinh tế ra cần hiểu rõ bản chất của nó.
Thị trường là phạm trù kinh tế gắn liền với phân công lao động xã hội và sản xuất hàng hóa VI.Lênin nói “ở đâu và khi nào có phân công lao động xã hội và sản xuất hàng hóa thì ở đó và khi ấy có thị trường ”. Việc hình thành nền kinh tế thị trường ở nước ta là hoàn toàn hợp lý bởi lẽ kinh tế thị trường là hình thức xã hội của tổ chức hoạt động kinh doanh trong đó có các quan hệ kinh tế giữa các cá nhân, giữa các doanh nghiệp đều được thực hiện thông qua trao đổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ trên thị trường. Kinh tế thị trường xuất hiện như một yêu cầu khách quan của nền kinh tế hàng hóa- việc phát triển nền kinh tế thị trường đồng hành với nó là phát triển đồng bộ-tức là phát triển đồng thời, từng bước các loại thị trường kèm theo như thị trường vốn, hàng hóa dịch vụ … Nền kinh tế thị trường đem lại cho nền kinh tế một luồng sinh khí mới, một con đường phát triển nhanh hơn, thuận lợi hơn. Nền kinh tế thị trường giúp cho nền kinh tế vận hành và phát triển theo sự điều tiết của thị trường , theo các quy luật của thị trường như quy luật giá trị, quy luật cung cầu … Bản thân nền kinh tế thị trường đã làm giảm gánh nặng cho chính phủ, chính phủ không cần quản lý mọi việc như trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung nữa, Nhà nước chỉ cần định hướng và quản lý cho đúng đắn và hợp lý. Nói đến thị trường là nơi mà ở đó mọi người trao đổi, giao lưu nhằm thoả mãn nhu cầu của mình và người khác, không phải bó hẹp , không phải phụ thuộc với nhiều mối quan hệ mua bán, bán mua phức tạp, phong phú.