Các khía cạnh ảnh hưởng của AEC tới sự phát triển xuất khẩu nông sản của các quốc gia thành viên

Các khía cạnh ảnh hưởng của AEC đến phát triển xuất khẩu nông sản của các quốc gia thành viên được xem xét bao gồm: quy mô, tốc độ tăng trưởng; cơ cấu, chủng loại hàng hóa xuất khẩu

Những căn cứ chính dùng để dự báo tác động của AEC đến xuất khẩu nông sản của các quốc gia thành viên:

+ Căn cứ xu hướng phát triển quan hệ thương mại trong khối và ngoài khối ASEAN, thông qua trao đổi thương mại của ASEAN với một số thị trường chủ yếu.

+ Xu hướng quan hệ thương mại các quốc gia thành viên và ASEAN.

+Thực tiễn phát triển quan hệ thương mại của các quốc gia thành viên và ASEAN thời gian qua

Tác động của AEC đến thương mại trong nước

Đề tài đi sâu phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, tập trung vào hình thành AEC tác động đến phát triển thương mại trong nước, qua số liệu thống kê về hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa, đóng góp của ngành thương mại vào tăng trưởng GDP, sự phát triển các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại với sự tham gia của các nhà đầu tư từ khu cực ASEAN để phân tích những tác động tích cực và tiêu cực của AEC đến thương mại trong nước. Nguồn số liệu sử dụng trong đề tài lấy từ báo cáo thương mại hàng năm của Bộ Công Thương, báo cáo hội thảo và bài phát biểu của các nhà hoạch định chính sách, đại diện hiệp hội ngành hàng trong nước.