Các khoản mục chi phí sản xuất cấu thành giá thành sản phẩm chăn nuôi

1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

Gồm chi phí về giống, chi phí thức ăn súc vật.

–  Chi phí về giống thường chỉ có trong nhóm súc vật nuôi béo, nuôi lớn của một số loại súc vật (chủ yếu là cá và gia cầm).

–   Chi phí thức ăn súc vật gồm các loại thức ăn tinh, thô, khoáng mua ngoài hoặc tự sản xuất.

2. Chi phí nhân công trực tiếp:

Gồm lương chính, lương phụ của công nhân trực tiếp sản xuất và các khoản phụ cấp, tiền thưởng trong sản xuất.

3.  Chi phí sản xuất chung:

Là chi phí quản lý và phục vụ sản xuất có tính chất chung ở trại chăn nuôi như: lương, BHXH của các cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật đội; khấu hao TSCĐ; công cụ dụng cụ dùng chung cho nhiều loại gia súc.