Các loại hình chính sách ngoại thương

1. Phân loại trên mức độ tham gia của Nhà nước trong điều tiết hoạt động ngoại thương.

a. Chính sách mậu dịch tự do.

– Quá trình sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu được tiến hành một cách tự do, chính phủ không sử dụng các công cụ thuế quan, hạn ngạch để hạn chế xuất khẩu và nhập khẩu.
– Quy luật cạnh tranh điều tiết sự hoạt động của sản xuất, tài chính và thương mại trong nước.

b. Chính sách bảo hộ mậu dịch.

– Chính phủ áp dụng những biện pháp thuế và phi thuế như thuế nội địa, giấy phép, hạn ngạch, các biện pháp kỹ thuật để hạn chế hàng hóa nhập khẩu.
– Chính phủ nâng đỡ các nhà xuất khẩu nội địa bằng cách cắt, giảm hoặc miễn thuế xuất khẩu, doanh thu, lợi tức. Trợ cấp xuất khẩu đối với các mặt hàng khuyến khích để công ty có lợi thế cạnh tranh.

Hiện nay, không nước nào thi hành chính sách này hay chính sách khác một cách tuyệt đối mà tùy từng trường hợp, trong một số ngành hàng, sản phẩm nếu thấy rằng áp dụng chính sách tự do sẽ phát triển tốt hơn, chính phủ sẽ để mậu dịch tự do. Còn một số ngành ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn an ninh của cộng đồng thì các chính phủ quản lý bằng việc thi hành chính sách bảo hộ mậu dịch.

2. Phân loại theo mức độ tiếp cận nền kinh tế quốc gia với thế giới.

a. Chính sách hướng nội. ( Invard Oriented Trade Policies).

– Kinh tế phát triển tự lực cánh sinh dựa trên tài nguyên sẵn có của quốc gia, chính phủ điều hành mọi hoạt động kinh tế nhằm sử dụng tối đa nguồn lực, tài nguyên, tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ cho người dân trong nước. Chính phủ cũng điều hành và can thiệp tuyệt đối vào hoạt động xuất nhập khẩu, phân phối ngoại thương.
– Cố gắng hình thành ngành công nghiệp riêng của nước mình, sản xuất hàng hóa phục vụ cho nhu cầu nội địa, hướng về thực hiện chiến lược công nghiệp hóa thay thế hàng nhập khẩu, .
– Không khuyến khích và ít có quan hệ với thị trường thế giới.

b. Chính sách hướng về xuất khẩu. (Qutward Oriented Trade Policies).

– Tham gia vào quá trình phân công khu vực và quốc tế, hướng về thị trường, thực hiện chuyên môn hóa đễ cạnh tranh.
– Nền kinh tế lấy xuất khẩu làm động lực phát triển, phát triển công nghiệp ưu tiên cho xuất khẩu.

– Theo từng quốc gia, có thể hướng về xuất khẩu dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, gia công sản phẩm hay dựa vào lợi thế so sánh.

 


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • biện pháp hạn chế nội thương ngoại thương
  • chính sách ngoai thuong
  • phân loại ngoại thương theo
  • sách ngoại thương
  • ,