Các mặt hàng cấm xuất khẩu – Theo Nghị định số 12 /2006/NĐ-CP

  • Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ (trừ vật liệu nổ công nghiệp), trang thiết bị kỹ thuật quân sự.
  • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội.
  • Các loại văn hoá phẩm thuộc diện cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam.
  • Gỗ tròn, gỗ xẻ từ gỗ rừng tự nhiên trong nước.
  • Động vật, thực vật hoang quý hiếm và giống vật nuôi, cây trồng quý hiếm thuộc nhóm IA-IB và động vật, thực vật hoang dã quý hiếm trong “sách đỏ” mà Việt Nam đã cam kết với các tổ chức quốc tế.
  • Các loài thủy sản quý hiếm.
  • Các loại máy mã chuyên dụng và các chương trình phần mềm mật mã sử dụng trong phạm vi bảo vệ bí mật Nhà nước.
  • Hoá chất độc bảng I được quy định trong Công ước cấm vũ khí hoá học