Các mục tiêu kinh tế vĩ mô


Kết quả kinh tế của một nước thường được đánh giá theo ba dấu hiệu chủ yếu là: Ổn định, tăng trưởng và công bằng xã hội:

– Sự ổn định kinh tế là kết quả của việc giải quyết tốt những vấn đề kinh tế cấp bách trong thời kỳ ngắn hạn như: Lạm phát, suy thoái, thất nghiệp.

– Tăng trưởng kinh tế đỏi hỏi giải quyết tốt những vấn đề dài hạn có liên quan tới việc phát triển kinh tế

– Công bằng trong phân phối vừa là vấn đề xã hội vừa là vấn đề kinh tế

Để đạt được sự ổn định, tăng trưởng và công bằng các chính sách kinh tế vĩ mô phải hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

1. Mục tiêu sản lượng

– Đạt mức sản lượng cao tương ứng với mức sản lượng tiềm năng. Để đạt được điều này thì nền kinh tế phải tận dụng và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực.

– Tốc độ tăng trưởng cao và vững chắc.

2. Mục tiêu việc làm

– Tạo ra nhiều việc làm tốt.

– Hạ thấp được tỷ lệ thất nghiệp và duy trì tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên.

3. Mục tiêu ổn định giá cả:

– Hạ thấp được tỷ lệ lạm phát

– Kiểm soát được lạm phát trong điều kiện thị trường tự do.

4. Mục tiêu kinh tế đối ngoại

– Ổn định tỷ giá hối đoái

– Cân bằng cán cân thanh toán.

5. Phân phối công bằng: thông qua chính sách phân phối lần đầu và phân phối lại của nền kinh tế.

Các mục tiêu trên thể hiện một trạng thái lý tưởng, trong đó sản lượng đạt mức sản lượng tiềm năng, mức thất nghiệp bằng thất nghiệp tự nhiên, lạm phát thấp có thể kiểm soát được, cán cân thanh toán cân bằng, tỷ giá hối đoái hầu như không đổi. Trong thực tế, thì các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm tối thiểu hoá các sai lệch thực thế so với trạng thái lý tưởng.

Các mục tiêu thường bổ sung cho nhau, trong chừng mực hướng vào việc bảo đảm việc tăng trưởng kinh tế. Song trong một số trường hợp xuất hiện những xung đột, mâu thuẫn cục bộ, các nhà làm chính sách cần phải lựa chọn thứ tự ưu tiên và đôi khi cần phải chấp nhận hi sinh nào đó trong thời kỳ ngắn hạn.

Trong dài hạn thứ tự ưu tiên để giải quyết các mục tiêu kinh tế vĩ mô trên cũng khác nhau giữa các nước. Với các nước đang phát triển thì mục tiêu tăng trưởng thường được ưu tiên số một.


Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:
  • mục tiêu kinh tế vĩ mô
  • mục tiêu của nền kinh tế vĩ mô đều là mục tiêu dài hạn
  • các mục tiêu kinh tế vĩ mô
  • mục tiêu chính của kinh tế vĩ mô
  • mục tiêu của kinh tế vĩ mô
  • mục tieu kinh tế vĩ mô cua viet nam
  • mục tiêu kinh tế vĩ mô ở các nước hiện nay bao gồm
  • tất cả mục tiêu kinh tế vĩ mô đều là mục tiêu dài hạn
  • vai trò của mục tiêu quản lý kinh tế vĩ mô
  • ,