Các nghiệp vụ phụ trợ chứng khoán

 a. Lưu ký chứng khoán:Là việc lưu giữ, bảo quản chứng khoán của  khách hàng thông qua các tài khoản lưu ký chứng khoán. Đây là quy định  bắt buộc trong giao dịch chứng khoán, bởi vì giao dịch chứng khoán trên thị  trường tập trung là hình thức giao dịch ghi sổ, khách hàng phải mở tài khoản  lưu ký chứng khoán tại các công ty chứng khoán (nếu chứng khoán phát  hành dưới hình thức ghi sổ) hoặc ký gửi các chứng khoán (nếu phát hành  dưới hình thức chứng chỉ vật chất). Khi thực hiện dịch vụ lưu ký chứng  khoán cho khách hàng, công ty chứng khoán sẽ nhận được các khoản thu phí  lưu ký chứng khoán, phí gửi, phí rút và phí chuyển nhượng chứng khoán.

 b. Quản lý thu nhập của khách hàng (quản lý cổ tức):xuất phát từ việc  lưu ký chứng khoán cho khách hàng, công ty chứng khoán sẽ theo dõi tình  hình thu lãi, cổ tức của chứng khoán và đứng ra làm dịch vụ thu nhận và chi  trả cổ tức cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng.

c. Nghiệp vụ tín dụng: Đối với các thị trường chứng khoán phát triển,  bên cạnh nghiệp vụ môi giới chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa  hồng, công ty chứng khoán còn triển khai dịch vụ cho vay chứng khoán để  khách hàng thực hiện giao dịch bán khống (short sale) hoặc cho khách hàng  vay tiền để khách hàng thực hiện nghiệp vụ mua ký quỹ (margin purchase).  Cho vay ký quỹ là hình thức cấp tín dụng của công ty chứng khoán cho  khách hàng của mình để họ mua chứng khoán và sử dụng các chứng khoán  đó làm vật thế chấp cho khoản vay đó. Khách hàng chỉ cần ký quỹ một phần,  số còn lại sẽ do công ty chứng khoán ứng trước tiền thanh toán. Đến kỳ hạn thoả thuận, khách hàng phải hoàn trả đủ số gốc vay cùng với lãi cho công ty  chứng khoán. Trường hợp khách hàng không trả được nợ, thì công ty sẽ phát  mãi số chứng khoán đã mua để thu hồi nợ.

d. Nghiệp vụ quản lý quỹ: ở một số thị trường chứng khoán, pháp luật  về thị trường chứng khoán còn cho phép công ty chứng khoán được thực  hiện nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư. Theo đó, công ty chứng khoán cử đại  diện của mình để quản lý quỹ và sử dụng vốn và tài sản của quỹ đầu tưđể  đầu tưvào chứng khoán. Công ty chứng khoán được thu phí dịch vụ quản lý  quỹ đầu tư