Các nguồn lực bên ngoài – nguồn lực điểm đến MICE

Lựa chọn các bên liên quan

Dựa vào lý thuyết các bên liên quan ở Mục 2.2, tác giả đã tổng hợp một số các bên liên quan đã được nhiều tác giả trên thế giới chọn đưa vào nghiên cứu. Bảng 2.3 chỉ ra một số bên liên quan đến du lịch MICE tại một số điểm đến trên thế giới đã được nghiên cứu. Mục đích cơ bản, quan trọng của các nhóm trên thường tập trung vào việc tổ chức sự kiện và đảm bảo cho sự kiện hoạt động được hiệu quả nhất, có nhiều du khách đến với điểm đến nhất. Một số nghiên cứu khác, dựa vào thực tế sự kiện của mình để nêu ra bên liên quan quan trọng, nhưng vẫn đảm bảo mục đích tổ chức sự kiện thành công. Nhìn chung, các bên liên quan của các nghiên cứu nêu trên thường cụ thể hóa vào một sự kiện nên tính tổng quát hóa chưa cao, khó phù hợp với đặc điểm của các quốc gia khác nhau.

Để xác định các bên liên quan rõ ràng theo hướng tiếp cận dựa vào nguồn lực trong điều kiện nghiên cứu tại Đà Lạt, các bên liên quan được chọn đưa vào nghiên cứu dựa trên nghiên cứu định tính khám phá các nguồn lực ảnh hưởng (Phụ lục 1a) và tổng hợp các bên liên quan ở Bảng 2.3. Các chuyên gia địa phương hoạt động trong lĩnh vực du lịch MICE bao gồm một Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư du lịch của tỉnh; Tổng giám đốc của công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng, một công ty có kinh nghiệm hoạt động trong nhiều lĩnh vực và đã hoạt động lâu năm tại địa phương, có mối quan hệ rộng với nhiều đơn vị kinh doanh khác trong và ngoài tỉnh; hai lãnh đạo của hai khách sạn lớn, thường xuyên có hoạt động MICE tổ chức tại khách sạn; một giảng viên về du lịch tại khoa du lịch của trường đại học; một chuyên viên quản lý nhà nước có kinh nghiệm về du lịch và Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa, có kinh nghiệm về văn hóa du lịch được mời tham dự phỏng vấn. Các chuyên gia được tác giả giới thiệu lý thuyết về các bên liên quan, cùng tác giả trao đổi để hiểu lý thuyết này. Sau đó, bằng chính kinh nghiệm tổ chức các sự kiện, họ sẽ nêu ra ý kiến về các bên liên quan đến sự kiện đó.

Các bên liên quan này được ghi nhận và tổng hợp thành một danh mục các bên liên quan để các chuyên gia tiến hành bỏ phiếu chọn lựa (Phụ lục 1a). Sau khi thống nhất các tiêu chí và tên gọi bên liên quan theo từng tiêu chí ở Mục 2.2.2, kết quả cụ thể:

Cộng đồng cư dân địa phương, du khách MICE, nhà cung cấp, nhà tổ chức, tổ chức chuyên nghiệp, trung gian tiếp thị, chính quyền được giữ nguyên không thay đổi tên gọi;

Điểm đến được các chuyên gia đồng ý bổ sung cụm từ MICE để làm rõ khái niệm đưa vào nghiên cứu cho thống nhất.

Các chuyên gia đã tiến hành bỏ phiếu để chọn lựa, quyết định chọn bằng cách đánh dấu √ vào các ô quyền lực, hợp pháp và khẩn cấp của từng bên liên quan được ghi trong phiếu chọn lựa. Những ô trống là không chọn. Các bên liên quan rõ ràng được xác định đưa vào luận án phải hội đủ hai điều kiện: (1) Có cả 3 đặc tính là quyền lực, hợp pháp và khẩn cấp; và (2) đạt tỷ lệ 70% số phiếu chuyên gia chọn.

Các bên liên quan này được ghi nhận và tổng hợp thành một danh mục các bên liên quan để các chuyên gia tiến hành bỏ phiếu chọn lựa (Phụ lục 1a). Sau khi thống nhất các tiêu chí và tên gọi bên liên quan theo từng tiêu chí ở Mục 2.2.2, kết quả cụ thể:

Cộng đồng cư dân địa phương, du khách MICE, nhà cung cấp, nhà tổ chức, tổ chức chuyên nghiệp, trung gian tiếp thị, chính quyền được giữ nguyên không thay đổi tên gọi;

Điểm đến được các chuyên gia đồng ý bổ sung cụm từ MICE để làm rõ khái niệm đưa vào nghiên cứu cho thống nhất.

Các chuyên gia đã tiến hành bỏ phiếu để chọn lựa, quyết định chọn bằng cách đánh dấu √ vào các ô quyền lực, hợp pháp và khẩn cấp của từng bên liên quan được ghi trong phiếu chọn lựa. Những ô trống là không chọn. Các bên liên quan rõ ràng được xác định đưa vào luận án phải hội đủ hai điều kiện: (1) Có cả 3 đặc tính là quyền lực, hợp pháp và khẩn cấp; và (2) đạt tỷ lệ 70% số phiếu chuyên gia chọn.

Kết quả ở Bảng 2.4 cho kết quả chọn các bên liên quan từ ý kiến của các chuyên gia. Các bên liên quan rõ ràng được chọn theo hướng nguồn lực bao gồm: Nhà cung cấp; Nhà tổ chức; Tổ chức chuyên nghiệp; Du khách MICE và Điểm đến MICE. Kết quả lựa chọn của từng bên liên quan rõ ràng đều có mức chọn từ 70% trở lên cho cả  ba tiêu chí và mỗi bên liên quan được chọn đều đảm bảo có đủ ba đặc điểm là quyền lực, hợp pháp và khẩn cấp. Dựa trên các đặc điểm đã nêu, theo ý kiến của các chuyên gia, Cộng đồng cư dân và Trung gian tiếp thị được chọn bỏ phiếu và có kết quả là bên liên quan phụ thuộc. Mức độ quyền lực của cộng đồng cư dân chưa cao (57,1%), tính hợp pháp và khẩn cấp còn thấp (28,6%) nên chỉ là bên liên quan phụ thuộc chứ chưa thể là bên liên quan rõ ràng có ảnh hưởng một cách toàn diện. Trung gian tiếp thị cũng vậy, họ có tính hợp pháp (100%) bởi việc đăng ký kinh doanh và các quan hệ hợp đồng với bên cung cấp cũng như bên tiêu thụ, nhưng có quyền lực thấp (48,2%) và không có tính khẩn cấp (0%) nên chỉ là bên liên quan tùy ý, phải phụ thuộc vào nhà tổ chức hoặc nhà cung cấp, do vậy mức độ ảnh hưởng sẽ không đủ mạnh. Chính quyền có quyền lực (100%), hợp pháp (100%) nhưng không mang tính khẩn cấp (28,6%) vì chỉ ảnh hưởng đến hoạt động MICE thông qua các chính sách, không trực tiếp tác động đến hoạt động MICE. Kết quả này (xem Phụ lục 1b) giúp tác giả xác định những bên liên quan rõ ràng từ lựa chọn của chuyên gia để đề xuất các giả thuyết, xây dựng mô hình nghiên cứu lý thuyết, đồng thời kiểm định các nhân tố ảnh hưởng và mối quan hệ giữa chúng đến sự phát triển du lịch MICE trong nghiên cứu này.