Các nguy cơ dẫn tới việc tái lạm phát ở VN

Mặc dù mấy năm qua lạm phát đã được kiềm chế. Song nền kinh tế Việt nam vẫn tồn tại nhiều vấn đề chưa ổn định vững chắc, có thể dẫn tới việc tái lạm phát. Các nhân tố tiềm tàng làm phát sinh lạm phát cần phải được tính đến khi kiểm soát lạm phát là.

– Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội chậm được cải thiện, có mặt tiếp tục xuống cấp, tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư còn thấp, nhiều tiềm lực của dân chưa được khai thác vào phát triển sản xuất , tài sản công và vốn đầu tư của nhà nước còn bị thất thoát lãng phí lớn.

– Sức sản xuất của xã hội chưa được giải pháp triệt để, hiệu quả kinh tế còn thấp, hạn ché nguồn tích luỹ vốn đầu tư cũng như khả năng cải thiện đời sống.

– Nền kinh tế thị trường Việt Nam đang ở trình độ ban đầu, vừa chưa được phát triển đầy đủ, vừa chưa được quản lý tốt, chủ yếu do hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, năng lực và hiệu lực quản lý vĩ mô chưa đáp ứng yêu cầu. Bộ máy nhà nước, hệ thống tài chính ngân hàng và khu vực doanh nghiệp nhà nước còn bộc lộ nhiều yếu kém.

– Ở nước ta những năm  qua, nhu cầu đầu tư về xây dựng cơ bản tăng nhanh trên cả hai khu vực nhà nước và tư nhân. Đầu tư nước ngoài vào Việt nam ngày một gia tăng do đó ảnh hưởng tới thị trường tiền tệ và thị trường hàng hoá .

– Ngân sách nhà nước đứng trước những yêu cầu lớn về cân đối thu chi và tạo nguồn bù đắp thiếu hụt hàng năm, trong khi đó môi trường luật pháp môi trường tài chính còn đang trong quá trình tạo lập và hoàn cảnh. Vì vậy, khả năng mất cân đối trong ngân sách nhà nước lạm phát tiền tệ là chưa thể lường hết được.

Những nhân tố trên có thể gây ra lạm phát trong những năm tới.